English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4624 - 601 Dalland
(Objekt Id: 9478)
(Sist oppdatert: 10.02.2015)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bjørnafjorden (4624)
Kart 1:50000: Fusa (1215-3) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 312407 m. Nord: 6674559 m.
Lengdegrad: 5.6189660 Breddegrad: 60.1647170
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 25.feb.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Takskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Lys grå
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kvartsskifer Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm)

Mineralogi:
Muskovitt Hovedmineral (>10%)
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Biotitt Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Granat Underordnet mineral (1-10%)
Erts Underordnet mineral (1-10%)
Apatitt Underordnet mineral (1-10%)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Kvartsskifer Forvitringsfarge:
Genese: Sedimentær/metamorf Form:
Hovedtekstur: Skifrig
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :20 / 40

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en skifrig meta-arkose med hovedmineralene kvarts, alkalifeltspat og plagioklas. Den spalter dårlig, er sterkt oppsprukket samt at overdekningen er betydelig. Det er lenge siden det har vært tatt ut skifer her, men de fleste hus på Dalland har skifer fra disse lokale bruddene på taket. Bruddene er ganske nedgrodde og vanskelig å finne i dag. Mektigheten på skiferlaget er ca. 4 m.
Beliggenhet
Bruddene ligger 300 - 400 m SØ for Skåtavatnet på nordsiden av en fjellnabbe som lokalt kalles Stegabåta.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Hustak på Dalland"
Foto nr. 2 viser "Flere skifertak på Dalland"
Foto nr. 3 viser "Et av bruddene (igjenrast)"
Foto nr. 4 viser "Skiferblokk ved kjerreveien nedenfor bruddene"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Ryghaug, Per , 1978
1560/11 B-1-13: Undersøkelser av bygningsstein i Hordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11B;89 sider
Abstrakt:
I forbindelse med NGU's Vestlandsprogram, hvor en er igang med registrer- inger og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man i 1977 tilsammen 29 skifer-forekomster og 8 granittforekomster fordelt over 13 kommuner i Hordaland fylke. Blant de undersøkte forekomstene av skifer skilte Solesnes skiferbrudd i Jondal kommune seg ut som det mest interessante. NGU vil anbefale en detalj- ert geologisk kartlegging av skifersonens forløp og en kvalitetsvurdering av denne. Videre har man anbefalt en oppfølging av skifersonen ved Austestad- Eikeland. Enkelte bruddområder er fortsatt i leilighetsvis smådrift, og trolig er dette den eneste driftsformen som i dag er lønnsom. Den dominerende del av fore- komstene blir imidlertid å betrakte som ikke drivverdige i dag. Flere av granittbruddene representerer tidligere brytning av båndete gneiser som ble benyttet til bygging av kaianlegg. Denne anvendelsesmåten er lite aktuell i dag og bergarten er mindre interessant som bygningsstein i dag. En grønnlig rød og rødlig granitt fra Hope på Reksteren fremtrer som inter- essant og bør undersøkes nærmere.

Lund, Bjørn ; Mikalsen, Trygve , 1979
Oversikt over Norges skiferforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1698; sider
Abstrakt:
Norges geologiske undersøkelse mottok i jan.79 en henvendelse fra Industridepartementet om å gi en samlet, kortfattet oversikt over Norges skiferforekomster. Alt materiale er tatt fra rapporter ved bergarkivet, NGU og de mest relevante opplysninger er samlet i vedlagte bilag. Bilagene er ordnet fylkesvis. Hver lokalitet er angitt med plottnr. som igjen refererer til vedlagte kart.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Kolderup, N.H.,1933: Bergen Museum Årbok


Helland, A., 1901: Takskifre og heller: Naturen, Bergen Museum

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
12416010001 Håndstykke
Prøvetaker: Kari Aslaksen Aasly/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): ,5


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse