Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4624 - 602 Eikeland
(Object Id: 9479)
(Last updated: 14.03.2019)

Location
County: Vestland Municipality: Bjørnafjorden (4624)
Map 1:50000: Fusa (1215-3) Map 1:250000: Bergen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 319795 m. North: 6681680 m.
Longitude: 5.7455450 Latitude: 60.2318810
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Quartzitic flagstone
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 25.feb.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Classification: Cleaved slabs Colour: Light gray
Play of colours : Uniformity: Medium good
Lithology: Grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm)

Mineralogy:
Feldspar Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Muscovite Major mineral (>10%)
Epidote Subordinate mineral (1-10%)
Titanite Accessory mineral (<1%)
Opaque Accessory mineral (<1%)
Calcite Accessory mineral (<1%)
Apatite Accessory mineral (<1%)

Photo no. 1 showing Håndstuff"

Operations
From - To Activity Comments
1940 - 1945 Test mining Company/Institution :Norwegian Talc

Deposit rock
Lithology: Quartzrich flagstone Weathering colour:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form:
Main texture: Schistose
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :270 / 5

Information(s) in free text format
Description
Bergarten er en homogen, fin- til småkornet meta-arkose (kornstørrelse 0,1-1 mm) med hovedmineralene kvarts, feltspat og muskovitt. Friske brudd og flater har lys farge, tilnærmet hvit. Kvartskorn på 2-3 mm forekommer. Den skiferførende sonen er smal, tett oppsprukket med dårlig utviklede spalteplan. Det antas at det som er tatt ut her har blitt brukt til muring. Kløven er for dålig til produksjon av takstein. Bruddene er veldig nedgrodd, og alt tyder på at det er lenge siden det har vært noe uttak her.
Location
Mellom gårdene Austestad og Eikeland, ligger flere små skiferbrudd. Skiferen ligger i bratt terreng 140 m.o.h. Det ble brukt løpestreng for å få fraktet skiferen ned til sjøen.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Et av bruddene"
Photo no. 2 showing Bruddvegg"
Photo no. 3 showing Murer av den lokale steinen"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Ryghaug, Per , 1978
1560/11 B-1-13: Undersøkelser av bygningsstein i Hordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11B;89 pages
Abstract:
I forbindelse med NGU's Vestlandsprogram, hvor en er igang med registrer- inger og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man i 1977 tilsammen 29 skifer-forekomster og 8 granittforekomster fordelt over 13 kommuner i Hordaland fylke. Blant de undersøkte forekomstene av skifer skilte Solesnes skiferbrudd i Jondal kommune seg ut som det mest interessante. NGU vil anbefale en detalj- ert geologisk kartlegging av skifersonens forløp og en kvalitetsvurdering av denne. Videre har man anbefalt en oppfølging av skifersonen ved Austestad- Eikeland. Enkelte bruddområder er fortsatt i leilighetsvis smådrift, og trolig er dette den eneste driftsformen som i dag er lønnsom. Den dominerende del av fore- komstene blir imidlertid å betrakte som ikke drivverdige i dag. Flere av granittbruddene representerer tidligere brytning av båndete gneiser som ble benyttet til bygging av kaianlegg. Denne anvendelsesmåten er lite aktuell i dag og bergarten er mindre interessant som bygningsstein i dag. En grønnlig rød og rødlig granitt fra Hope på Reksteren fremtrer som inter- essant og bør undersøkes nærmere.

Lund, Bjørn ; Mikalsen, Trygve , 1979
Oversikt over Norges skiferforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1698; pages
Abstract:
Norges geologiske undersøkelse mottok i jan.79 en henvendelse fra Industridepartementet om å gi en samlet, kortfattet oversikt over Norges skiferforekomster. Alt materiale er tatt fra rapporter ved bergarkivet, NGU og de mest relevante opplysninger er samlet i vedlagte bilag. Bilagene er ordnet fylkesvis. Hver lokalitet er angitt med plottnr. som igjen refererer til vedlagte kart.

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Kolderup, N.H.,1933: Bergen Museums Årbok

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
12416020001 Hand specimen
Sampler: Leif Furuhaug/...Stored: Løkken/...Size(kg): ,5


The fact sheet was created on 18.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway