English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4624 - 602 Eikeland
(Objekt Id: 9479)
(Sist oppdatert: 14.03.2019)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bjørnafjorden (4624)
Kart 1:50000: Fusa (1215-3) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 319795 m. Nord: 6681680 m.
Lengdegrad: 5.7455450 Breddegrad: 60.2318810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 25.feb.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Lys grå
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Mineralogi:
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Muskovitt Hovedmineral (>10%)
Epidot Underordnet mineral (1-10%)
Titanitt Aksessorisk mineral (<1%)
Erts Aksessorisk mineral (<1%)
Kalkspat Aksessorisk mineral (<1%)
Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1940 - 1945 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Norwegian Talc

Forekomstbergart
Litologi: Kvartsskifer Forvitringsfarge:
Genese: Sedimentær/metamorf Form:
Hovedtekstur: Skifrig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :270 / 5

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en homogen, fin- til småkornet meta-arkose (kornstørrelse 0,1-1 mm) med hovedmineralene kvarts, feltspat og muskovitt. Friske brudd og flater har lys farge, tilnærmet hvit. Kvartskorn på 2-3 mm forekommer. Den skiferførende sonen er smal, tett oppsprukket med dårlig utviklede spalteplan. Det antas at det som er tatt ut her har blitt brukt til muring. Kløven er for dålig til produksjon av takstein. Bruddene er veldig nedgrodd, og alt tyder på at det er lenge siden det har vært noe uttak her.
Beliggenhet
Mellom gårdene Austestad og Eikeland, ligger flere små skiferbrudd. Skiferen ligger i bratt terreng 140 m.o.h. Det ble brukt løpestreng for å få fraktet skiferen ned til sjøen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Et av bruddene"
Foto nr. 2 viser "Bruddvegg"
Foto nr. 3 viser "Murer av den lokale steinen"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Ryghaug, Per , 1978
1560/11 B-1-13: Undersøkelser av bygningsstein i Hordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11B;89 sider
Abstrakt:
I forbindelse med NGU's Vestlandsprogram, hvor en er igang med registrer- inger og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man i 1977 tilsammen 29 skifer-forekomster og 8 granittforekomster fordelt over 13 kommuner i Hordaland fylke. Blant de undersøkte forekomstene av skifer skilte Solesnes skiferbrudd i Jondal kommune seg ut som det mest interessante. NGU vil anbefale en detalj- ert geologisk kartlegging av skifersonens forløp og en kvalitetsvurdering av denne. Videre har man anbefalt en oppfølging av skifersonen ved Austestad- Eikeland. Enkelte bruddområder er fortsatt i leilighetsvis smådrift, og trolig er dette den eneste driftsformen som i dag er lønnsom. Den dominerende del av fore- komstene blir imidlertid å betrakte som ikke drivverdige i dag. Flere av granittbruddene representerer tidligere brytning av båndete gneiser som ble benyttet til bygging av kaianlegg. Denne anvendelsesmåten er lite aktuell i dag og bergarten er mindre interessant som bygningsstein i dag. En grønnlig rød og rødlig granitt fra Hope på Reksteren fremtrer som inter- essant og bør undersøkes nærmere.

Lund, Bjørn ; Mikalsen, Trygve , 1979
Oversikt over Norges skiferforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1698; sider
Abstrakt:
Norges geologiske undersøkelse mottok i jan.79 en henvendelse fra Industridepartementet om å gi en samlet, kortfattet oversikt over Norges skiferforekomster. Alt materiale er tatt fra rapporter ved bergarkivet, NGU og de mest relevante opplysninger er samlet i vedlagte bilag. Bilagene er ordnet fylkesvis. Hver lokalitet er angitt med plottnr. som igjen refererer til vedlagte kart.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Kolderup, N.H.,1933: Bergen Museums Årbok

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
12416020001 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): ,5


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse