Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4617 - 607 Hatlestrand
(Object Id: 9486)
(Last updated: 12.02.2010)

Location
County: Vestland Municipality: Kvinnherad (4617)
Map 1:50000: Varaldsøy (1215-2) Map 1:250000: Bergen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 327164 m. North: 6660216 m.
Longitude: 5.8965960 Latitude: 60.0426400
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Greenschist
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 31.mai.2001 by Tom Heldal)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Hatlestrand skifer Classification: Cleaved slabs Colour: Grayish green
Play of colours : Uniformity: Medium good
Lithology: Greenschist Grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm)

Mineralogy:
Amphibole Major mineral (>10%)
Epidote Major mineral (>10%)
Chlorite Major mineral (>10%)
Quartz Subordinate mineral (1-10%)
Plagioclase Subordinate mineral (1-10%)
Calcite Subordinate mineral (1-10%)
Pyrite Accessory mineral (<1%)

Operations
From - To Activity Comments
1700 - 1945 Regular production Driftsperiode angitt omtrentlig i henhold til lokale kilder.

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Volcanic/metamorphic Form: Layer
Main texture: Schistose
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Hardangerfjord Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Mundheimsgruppen Formation:

Information(s) in free text format
Description
På Hjortland samt på flere andre gårder i området (Hjortås, Eikeland og Havarås) ble det tatt ut takskifer til lokal bruk fra 1700-tallet og frem til 1945. Bergarten er en grønnskifer med noe ujevn spaltbarhet. Sonen ved Hjortland er 6 - 7 m mektig og tilnærmet flattliggende. Flere uttak finnes langs en distanse på ca. 100 meter. Skifersonen er sterkt oppsprukket, slik at kun små, uregelmessige heller kan fremstilles. Det opptrer også mye kvartslinser i den. I nordligste del av bruddområdet (rundt 60 meter vest for låven på gården Hjortland) finnes spor etter bakstehelleuttak. Forekomsten(e) antas ikke å ha noen økonomisk interesse i dag.
Historical significance
Spor etter bakstehelleuttak helt i nordligste del av forekomsten (5 buete groper rundt 0.5 meter høye).
Location
Forekomsten strekker seg fra rundt 50 meter nord-nordøst for Hjortlandtjønn og 100 meter mot nord. Den ligger i en vestvendt skråning.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Helland, Amund , 1893
Tagskifere, heller og vekstene
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.10;1-178 pages

Ryghaug, Per , 1978
1560/11 B-1-13: Undersøkelser av bygningsstein i Hordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11B;89 pages
Abstract:
I forbindelse med NGU's Vestlandsprogram, hvor en er igang med registrer- inger og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man i 1977 tilsammen 29 skifer-forekomster og 8 granittforekomster fordelt over 13 kommuner i Hordaland fylke. Blant de undersøkte forekomstene av skifer skilte Solesnes skiferbrudd i Jondal kommune seg ut som det mest interessante. NGU vil anbefale en detalj- ert geologisk kartlegging av skifersonens forløp og en kvalitetsvurdering av denne. Videre har man anbefalt en oppfølging av skifersonen ved Austestad- Eikeland. Enkelte bruddområder er fortsatt i leilighetsvis smådrift, og trolig er dette den eneste driftsformen som i dag er lønnsom. Den dominerende del av fore- komstene blir imidlertid å betrakte som ikke drivverdige i dag. Flere av granittbruddene representerer tidligere brytning av båndete gneiser som ble benyttet til bygging av kaianlegg. Denne anvendelsesmåten er lite aktuell i dag og bergarten er mindre interessant som bygningsstein i dag. En grønnlig rød og rødlig granitt fra Hope på Reksteren fremtrer som inter- essant og bør undersøkes nærmere.


The fact sheet was created on 28.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway