English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4622 - 602 Oma
(Objekt Id: 9492)
(Sist oppdatert: 14.03.2019)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Kvam (4622)
Kart 1:50000: Varaldsøy (1215-2) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 332759 m. Nord: 6679764 m.
Lengdegrad: 5.9808760 Breddegrad: 60.2202320
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 26.feb.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Glimmerskifer Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Mineralogi:
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Muskovitt Hovedmineral (>10%)
Epidot Underordnet mineral (1-10%)
Titanitt Underordnet mineral (1-10%)
Erts Underordnet mineral (1-10%)
Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Zirkon Aksessorisk mineral (<1%)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
- 1957 Regulær drift

Forekomstbergart
Litologi: Kvartsskifer Forvitringsfarge:
Genese: Sedimentær/metamorf Form:
Hovedtekstur: Skifrig
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :40 / 15

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er middelskornet glimmerskifer. Spalte-egenskapene er ikke spesielt gode, og hellene har noe ujevn overflate. Men skiferen er brukt som takskifer på mange hus på gården og også på sjøbuer langs stranda. Skiferen ligner på Skiferen fra Jondal.
Beliggenhet
Bruddet er i dag bebygd, men lå nede ved sjøen nedenfor gården Oma. På Omaholmen, SSV for bruddet, finnes også et lite brudd. I lia N for gården Oma finnes også skifrige blotninger.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet har vært her"
Foto nr. 2 viser "Bakvegg i bruddet"
Foto nr. 3 viser "Tak med lokal skifer"
Foto nr. 4 viser "Skiferhus"
Foto nr. 5 viser "Tak på sjøhus"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Ryghaug, Per , 1978
1560/11 B-1-13: Undersøkelser av bygningsstein i Hordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11B;89 sider
Abstrakt:
I forbindelse med NGU's Vestlandsprogram, hvor en er igang med registrer- inger og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man i 1977 tilsammen 29 skifer-forekomster og 8 granittforekomster fordelt over 13 kommuner i Hordaland fylke. Blant de undersøkte forekomstene av skifer skilte Solesnes skiferbrudd i Jondal kommune seg ut som det mest interessante. NGU vil anbefale en detalj- ert geologisk kartlegging av skifersonens forløp og en kvalitetsvurdering av denne. Videre har man anbefalt en oppfølging av skifersonen ved Austestad- Eikeland. Enkelte bruddområder er fortsatt i leilighetsvis smådrift, og trolig er dette den eneste driftsformen som i dag er lønnsom. Den dominerende del av fore- komstene blir imidlertid å betrakte som ikke drivverdige i dag. Flere av granittbruddene representerer tidligere brytning av båndete gneiser som ble benyttet til bygging av kaianlegg. Denne anvendelsesmåten er lite aktuell i dag og bergarten er mindre interessant som bygningsstein i dag. En grønnlig rød og rødlig granitt fra Hope på Reksteren fremtrer som inter- essant og bør undersøkes nærmere.

Helland, Amund , 1893
Tagskifere, heller og vekstene
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.10;1-178 sider

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Kolderup, N.H.,1933: Bergen Museums Årbok

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
12386020001 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse