Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4624 - 610 Tveita
(Object Id: 9495)
(Last updated: 14.03.2019)

Location
County: Vestland Municipality: Bjørnafjorden (4624)
Map 1:50000: Strandebarm (1215-1) Map 1:250000: Bergen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32 (Coordinates NOT confirmed)
East: 329761 m. North: 6688297 m.
Longitude: 5.9196550 Latitude: 60.2954990
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Quartzitic flagstone
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 26.feb.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Classification: Colour: Grayish
Play of colours : Uniformity: Medium good
Lithology: Grain size:

Mineralogy:
Muscovite Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Feldspar Major mineral (>10%)
Epidote Subordinate mineral (1-10%)
Titanite Accessory mineral (<1%)
Opaque Accessory mineral (<1%)

Operations
From - To Activity Comments
- 1953 Pitting

Deposit rock
Lithology: Quartzrich flagstone Weathering colour:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form:
Main texture: Schistose
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :20 / 30

Information(s) in free text format
Description
På vestsiden av Hålandsdalen, ca. 500 m NV for Tveitagårdene, har det vært kilt ut skifer allerede lenge før århundreskiftet. Bergarten er en lys grå meta-arkose med glimmersjikt. Hovedmineraler er kvarts, plagioklas, alkalifeltspat og muskovitt. Skifrigheten er sterkt varierende, og dette sammen med folding og stikk av kvarts gjør bergarten lite attraktiv.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Ryghaug, Per , 1978
1560/11 B-1-13: Undersøkelser av bygningsstein i Hordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11B;89 pages
Abstract:
I forbindelse med NGU's Vestlandsprogram, hvor en er igang med registrer- inger og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man i 1977 tilsammen 29 skifer-forekomster og 8 granittforekomster fordelt over 13 kommuner i Hordaland fylke. Blant de undersøkte forekomstene av skifer skilte Solesnes skiferbrudd i Jondal kommune seg ut som det mest interessante. NGU vil anbefale en detalj- ert geologisk kartlegging av skifersonens forløp og en kvalitetsvurdering av denne. Videre har man anbefalt en oppfølging av skifersonen ved Austestad- Eikeland. Enkelte bruddområder er fortsatt i leilighetsvis smådrift, og trolig er dette den eneste driftsformen som i dag er lønnsom. Den dominerende del av fore- komstene blir imidlertid å betrakte som ikke drivverdige i dag. Flere av granittbruddene representerer tidligere brytning av båndete gneiser som ble benyttet til bygging av kaianlegg. Denne anvendelsesmåten er lite aktuell i dag og bergarten er mindre interessant som bygningsstein i dag. En grønnlig rød og rødlig granitt fra Hope på Reksteren fremtrer som inter- essant og bør undersøkes nærmere.


The fact sheet was created on 18.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway