English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4624 - 610 Tveita
(Objekt Id: 9495)
(Sist oppdatert: 14.03.2019)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bjørnafjorden (4624)
Kart 1:50000: Strandebarm (1215-1) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 329761 m. Nord: 6688297 m.
Lengdegrad: 5.9196550 Breddegrad: 60.2954990
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 26.feb.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Klassifikasjon: Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Kornstørrelse:

Mineralogi:
Muskovitt Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Epidot Underordnet mineral (1-10%)
Titanitt Aksessorisk mineral (<1%)
Erts Aksessorisk mineral (<1%)

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
- 1953 Røsking

Forekomstbergart
Litologi: Kvartsskifer Forvitringsfarge:
Genese: Sedimentær/metamorf Form:
Hovedtekstur: Skifrig
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :20 / 30

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
På vestsiden av Hålandsdalen, ca. 500 m NV for Tveitagårdene, har det vært kilt ut skifer allerede lenge før århundreskiftet. Bergarten er en lys grå meta-arkose med glimmersjikt. Hovedmineraler er kvarts, plagioklas, alkalifeltspat og muskovitt. Skifrigheten er sterkt varierende, og dette sammen med folding og stikk av kvarts gjør bergarten lite attraktiv.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Ryghaug, Per , 1978
1560/11 B-1-13: Undersøkelser av bygningsstein i Hordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11B;89 sider
Abstrakt:
I forbindelse med NGU's Vestlandsprogram, hvor en er igang med registrer- inger og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man i 1977 tilsammen 29 skifer-forekomster og 8 granittforekomster fordelt over 13 kommuner i Hordaland fylke. Blant de undersøkte forekomstene av skifer skilte Solesnes skiferbrudd i Jondal kommune seg ut som det mest interessante. NGU vil anbefale en detalj- ert geologisk kartlegging av skifersonens forløp og en kvalitetsvurdering av denne. Videre har man anbefalt en oppfølging av skifersonen ved Austestad- Eikeland. Enkelte bruddområder er fortsatt i leilighetsvis smådrift, og trolig er dette den eneste driftsformen som i dag er lønnsom. Den dominerende del av fore- komstene blir imidlertid å betrakte som ikke drivverdige i dag. Flere av granittbruddene representerer tidligere brytning av båndete gneiser som ble benyttet til bygging av kaianlegg. Denne anvendelsesmåten er lite aktuell i dag og bergarten er mindre interessant som bygningsstein i dag. En grønnlig rød og rødlig granitt fra Hope på Reksteren fremtrer som inter- essant og bør undersøkes nærmere.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse