Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4620 - 602 Vassfjøra
(Object Id: 9527)
(Last updated: 03.03.2010)

Location
County: Vestland Municipality: Ulvik (4620)
Map 1:50000: Myrdal (1416-3) Map 1:250000: Odda
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32 (Coordinates NOT confirmed)
East: 390857 m. North: 6721256 m.
Longitude: 7.0060980 Latitude: 60.6122670
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Quartzitic flagstone
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 03.mar.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Classification: Colour: Grayish
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Mineralogy:
Feldspar Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Mica Major mineral (>10%)

Operations
From - To Activity Comments
1902 - 1910 Regular production

Deposit rock
Lithology: Quartzrich flagstone Weathering colour:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Bruddet ved fjellet Vassfjøra ligger på ca. 1200 m.o.h. Arth. o. Poulsen befarte bruddet i 1949 og utelukker regulær drift på grunn av beliggenhet og uregelmessig opptreden.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Ryghaug, Per , 1978
1560/11 B-1-13: Undersøkelser av bygningsstein i Hordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11B;89 pages
Abstract:
I forbindelse med NGU's Vestlandsprogram, hvor en er igang med registrer- inger og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man i 1977 tilsammen 29 skifer-forekomster og 8 granittforekomster fordelt over 13 kommuner i Hordaland fylke. Blant de undersøkte forekomstene av skifer skilte Solesnes skiferbrudd i Jondal kommune seg ut som det mest interessante. NGU vil anbefale en detalj- ert geologisk kartlegging av skifersonens forløp og en kvalitetsvurdering av denne. Videre har man anbefalt en oppfølging av skifersonen ved Austestad- Eikeland. Enkelte bruddområder er fortsatt i leilighetsvis smådrift, og trolig er dette den eneste driftsformen som i dag er lønnsom. Den dominerende del av fore- komstene blir imidlertid å betrakte som ikke drivverdige i dag. Flere av granittbruddene representerer tidligere brytning av båndete gneiser som ble benyttet til bygging av kaianlegg. Denne anvendelsesmåten er lite aktuell i dag og bergarten er mindre interessant som bygningsstein i dag. En grønnlig rød og rødlig granitt fra Hope på Reksteren fremtrer som inter- essant og bør undersøkes nærmere.

Helland, Amund , 1893
Tagskifere, heller og vekstene
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.10;1-178 pages

Bjørlykke, Knut O. , 1905
Det centrale Norges fjeldbygning
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.39;595 pages
Abstract:
Forkortet: By Central Norway is here meant the three great valleys Østerdal, Gudbrandsdal and Valdres with their surroundings. In the district around lake Mjøsa there are opportunities for studying the differnt characteristics of the structure of the earth's crust in the different kinds of soft rocks which the Silurian etages or groups of strata consist and in the thicker and harder beds of sand- stone and sparagmite; in the former the foldings are characteristic, in the latter fracture planes or faults; inversion are common, but the greater overthrusts have not been detected (p.31). The pre-Cambrian strata in the Mjøsa district consist of the following divisions from above: (Ollenellus shales)/ Quartz-sandstone-goup/. The light (colored) Sparagmite with conglomerate./Birikalk (limestone)/Biri.conglomerate/.The Dark Sparagmite and shales.

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Merckoll, H.,1939: NGU-BA Rapport 5626


Mercoll, H.,1948: NGU-BA Rapport 5073


Poulsen, A.O.,1949: NGU-BA Rapport 5159


Helland,A.,1921: Norges land og folk, XII. Søndre Bergenhus Amt II


Vestlanske Bergmesterembete, 1939: NGU Rapport 5076


Aurdal, H.,1974: NGU-BA Rapport 6661


The fact sheet was created on 21.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway