Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Deposit 4618 - 601 Kvernuri
(Object Id: 9535)
(Last updated: 28.02.2017)

Location
County: Vestland Municipality: Ullensvang (4618)
Map 1:50000: Jondal (1315-4) Map 1:250000: Odda
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 348686 m. North: 6688143 m.
Longitude: 6.2617230 Latitude: 60.3016160
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Mica schist
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Regional Importance (reg. 28.02.2017)
Historical: Yes , (Confirmed 11.des.2001 by Tom Heldal)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Hardangerskifer Classification: Cleaved slabs Colour: Dark gray
Play of colours : Uniformity: Medium good
Lithology: Mica schist Grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm)

Mineralogy:
Quartz Major mineral (>10%)
Muscovite Major mineral (>10%)
Feldspar Major mineral (>10%)
Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Epidote Subordinate mineral (1-10%)
Chlorite Accessory mineral (<1%)
Garnet Accessory mineral (<1%)
Apatite Accessory mineral (<1%)
Opaque Accessory mineral (<1%)
Clinozoisite Accessory mineral (<1%)

Photo no. 1 showing Naturflate"

Operations
From - To Activity Comments
1421 - 1960 Regular production Company/Institution :Diverse
1965 - 1965 Geology Company/Institution :NGU
1978 - 1978 Geology Company/Institution :NGU
1994 Regular production Company/Institution :Hardangerskifer AS

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Metamorphic formation Form: Layer
Main texture: Schistose
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: 310 / 20 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit:
Tectonic complex: Bergsdalsdekket
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :270 / 30

Information(s) in free text format
Description
Skiferdriften i Jondal er Norges eldste; skriftlige kilder viser til at det var drift allerede i 1421. Den første perioden var imidlertid hovedproduktene kvernstein og baksteheller. Senere endret dette seg, og produksjonen av "regulære" skiferprodukter, slik som takheller, belegningsheller, trinn og i tillegg tørrmurstein tok seg opp. Driften nådde sitt største nivå i 1875; da ble det produsert 35000 små og store takheller og 15000 platningsheller. På det meste arbeidet 150 mann i bruddene. I tiden rundt første verdenskrig gikk driften ned, og lå på et lavt nivå til godt ut i 1960-årene. Mellom dette og 1994 var driften nedlagt eller foregikk i begrensete perioder. I 1994 startet Hardangerskifer AS opp, og har siden øket produksjonen gradvis. I dag er det murestein som er det viktigste produktet. Tradisjonelle heller leveres i mindre omfang, men er blant annet viktig i restaureringsprosjekter og andre tilfeller hvor tradisjonelle skifermaterialer er ønsket. i 2000 ble det produsert rundt 20.000 tonn med murestein. Forekomsten strekker seg som et belte fra sjøen og opp til toppen av åsen ved Jonshorn. Det har fra gammelt av vært drevet skifer i små brudd langs hele sonens utstrekning. Mektigheten og tilgjengeligheten til skifersonen er best midtveis i skråningen, hvor dagens brudd er lokalisert. De nedre deler av skifersonen består av hellefjell, egnet til produksjon av takplater og belegningsheller. Over dette følger mursteinsfjell. Totalt er det snakk om 15-20 meters mektighet på sonen. Hardangerskiferen er en mørk, nesten sort, glimmerskifer, med spredte hvite til rosa "øyne" av feltspat. Hellefjellet er mest rikt på glimmer, mens mursteinsfjellet er mer kvartsrikt med større avstand mellom kløvsjiktene. Forekomstens fremtidige potensiale ligger først og fremst i de midtre deler - nær dagens brudd. I de nedre delene er terrenget og overfjell problematisk, og deler av dette området er klassifisert som kulturminnevern. I de øvre deler av forekomsten (ved Jonshorn), finnes en ca. 5 meter sone med helleskifer, men lite mursteinskvalitet og for øvrig svært tungkløvd, glimmerrik skifer. Reserver av hellefjell er totalt sett begrenset, noe bedre mht. mursteinsfjell.
Examples
Hardagnerskiferen har tradisjonelt vært benyttet til takheller, belegningsstein og murestein. Skiferen er seig og holdbar, og særdeles god til heller. Fra gammelt av er skiferen i stor grad benyttet til fortau i Bergen. I nyere tid er Hardangerskiferen brukt i en rekke uteanlegg på Vestlandet, som tørrmur, platting, trinn og heller.
Historical significance
I området finnes spor etter skiferdrift over mer enn 600 år, og deler av bruddområdene er vernet.
Location
Forekomsten ligger ca. 1 km sydvest for Solesnes i Jondal kommune, i en nordvendt åsside. Adkomst fra grusveg.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Tørrmur og trinn"
Photo no. 2 showing Tørrmuring"
Photo no. 3 showing Skiferbruddet"
Photo no. 4 showing Oversiktsbilde fra vestsida av fjorden"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Helland, Amund , 1893
Tagskifere, heller og vekstene
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.10;1-178 pages

Gvein, Øyvind , 1965
Geologisk undersøkelse av skifer i Jondalen, Hardanger, Hordaland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.660;11 pages
Abstract:
Befaringen er foretatt i oppdrag for A/S Vigsnes Kobberverk. Skiferforekomsten i åsdraget på nordsiden av Jonshornet i Jondalen har vært intens drevet. I området vest for A på kartet i rapporten er feltet sterkt tilskrotet, og det er lite trolig at en kan sette denne del i lønnsom drift igjen. Opprenskningsarbeid i den bratte lia nær sjøen vanskeliggjøres ved at det er lagt ny vei langs sjøkanten. Nord for A-merket er forholdene noe bedre, selv om det også her er mye skrot. For å gjenoppta driften må det renskes opp i de gamle brudd, slik at man kan få utnyttet den del av skiferen som står i bunnen av bruddene. En må imidlertid være oppmerksom på at den gjenværende skifer her vesentlig er 3-5 cm tykke heller. Videre må overfjell fjernes slik at en skaffer seg nytt angrepspunkt på toppen av skifersonen. Det er vanskelig å preferere noe felt langs denne del av skifersonen, men ved B på kartet i rapporten er det åpenbart lettest å gjenoppta drift på de gamle paller. Skiferen i platået på sydvestsiden av Jonshornet er et åpent spørsmål. For drift her må bygges 1.5 km vei, men før veianlegg kan komme på tale, må fore- komsten avrøskes og prøvedrives.

Mikalsen, Trygve , 1979
Geologisk ressurskartlegging av skifer i Solesnes og Urhelle i Jondal kommune, Hordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/18;11 pages
Abstract:
Et ca. 4 km2 stort område ved Solesnes i Hardangerfjorden er blitt geologisk kartlagt. Innenfor en blastomylonittisk gneis opptrer en 10 m mektig og utholdende sone med en mørk, pen og glimmerrik skifer. Store deler av skifersonen er utdrevet og nedskrotet, men en har likevel fått påvist et nytt område med skifer mellom Stølshelleberg og Jonahorn. Dette området er ca. 200 m langt, med antatt lite overfjell, og er foreslått undersøkt nærmere ved prøverøsking eller begrenset prøvedrift.

Lund, Bjørn , 1989
Skiferundersøkelser i Solesnes.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.89.033;9 pages
Abstract:
Det er uført prøvetaking, spalteforsøk og kvalitetsbedømming av skifer innenfor et begrenset område ved Solesnes i Hardanger. Påvist skifersone er ca. 5 m, men mye overfjell er et problem. Et forslag til videre fremdrift er skissert.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
1227601 Hand specimen
Sampler: Leif Furuhaug/...Stored: Løkken/...Size(kg): 1

Name of Locality: Kvernuri
(Object Id: 13153 601,01,00)

Location
County: Vestland Municipality: Ullensvang (4618)
Map 1:50000: Jondal (1315-4) Map 1:250000: Odda
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32 (Coordinates NOT confirmed)
East: 348649 m. North: 6688130 m.
Longitude: 6.2610650 Latitude: 60.3014770
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Mica schist
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Hardangerskifer Classification: Colour:
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Information(s) in free text format
Description
Aktivt brudd som drives av Hardangerskifer AS. Bruddet har vært i virksomhet siden 1994. Hoveddelen av produksjonen er stein til tørrmuring.


The fact sheet was created on 21.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway