Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 3025 - 601 Gleinåsen
(Object Id: 9639)
(Last updated: 02.05.2011)

Location
County: Viken Municipality: Asker (3025)
Map 1:50000: Drøbak (1814-2) Map 1:250000: Oslo
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 579465 m. North: 6624280 m.
Longitude: 10.4140380 Latitude: 59.7487710
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Granite
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 21.03.2017)
Historical: No , (Confirmed 16.feb.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Røykengranitt Classification: Massive blocks Colour: Red
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Granite Grain size: Coarse grained (> 3 mm)

Photo no. 1 showing Polert plate"

Deposit rock
Lithology: Granite Weathering colour: Red
Era: Paleozoic Period: Permian
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm) Main alteration: Saussuritisation
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Oslo Region
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex: Drammen Batholith
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
her har vært tatt ut betydelige mengder stein, i en bergart som må sies å være usedvanlig massiv og homogen. Benkingen er fra 2-4 meter og vertikal oppsprekking 6-7 meter. På nordsiden av Gleinåsen har det vært brudt over en avstand på 250 meter. Det er endel bebyggelse rundt Gleinåsen og på toppen står det en radiomast. Sannsynligvis gjør dette at muligehtene for ny drift er små, selv om bergarten i utgangspunket burde være god nok.
Location
Et nedlagt brudd som ligger ca. 500 meter sydvest for Vang gård. Adkomst skjer via en jordbruksvei over et jorde.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Hovedbrudd Gleinås"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Gautneb, Håvard , 2002
Natursteinsmuligheter i Drammensgranitten, sammendrag av eldre og nyere undersøkelser
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2002.105;18 pages
Abstract:
Rapporten gir en oversikt over tidligere og nåværende produksjonsområder for Drammengarnitt. I tillegg er potensielle nye forekomstområder beskrevet. De historiske bruddområdene ved Hyggen, Svelvik og ved Strømsgodset ligger i dag innenfor eller nært opptil bebygde områder slik at ny drift ikke er interessant. De gamle bruddområdene lå også der hvor oppsprekking ga lettest mulig håndterbar blokk, mens man i dag ønsker steinen så massiv og homogen som mulig. To områder ansees for å være spesielt interessante hvis det skal anlegges et nytt driftsområde: Ved Rødbykollen sørøst for Klokkarstua og ved Auke gård sør for Svelvik. I disse områdene har bergarten en bedre massivitet og homogenitet enn det som i dag er i produksjon. Imidlertid er tekstur og farge såpass annerledes sammenlignet med dagens prdukt fra Høgåsen at disse ikke kan blandes. Potensielle områder for drift av Drammensgranitt er kartlagt og avgrenset slik at dataene er egnet for kommunal og fylkeskommunal arealplanlegging.

Heldal, Tom; Gautneb, Håvard , 1996
Natursteinsforekomster i Buskerud
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.96.047;78 pages
Abstract:
Natursteinspotensialet i Buskerud ble undersøkt gjennom feltbefaringer og kartlegging i 1994 og 1995. Blokkuttak på noen forekomster ble gjort høsten 1995. Med stor sannsynlighet kan påpekes at det er få forekomster i Buskerud som peker seg ut som intressante natursteinsobjekter. Dels er det ikke påvist bergarter som er av stor markedsmessig interesse, dels er forekomstenes kvalitet og egenhet til uttak begrenset. Størst muligheter ligger innen utnyttelse av Drammensgranitt og skifer i Rollag. Mer usikre muligheter kan ligge innen utnyttelse av ekeritt, prekambrisk granitt ved Tunhovd, granittisk gneis i Numedal og hvit kvartsitt ved Rødberg.


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway