English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3051 - 603 Helgesplass vest
(Objekt Id: 9649)
(Sist oppdatert: 14.03.2019)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Rollag (3051)
Kart 1:50000: Nore (1615-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 507429 m. Nord: 6658410 m.
Lengdegrad: 9.1334600 Breddegrad: 60.0627770
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Helgesplass Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Kvartsskifer Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Mineralogi:
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Muskovitt Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Hematitt Aksessorisk mineral (<1%)
Epidot Aksessorisk mineral (<1%)

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1950 - 1960 Prøvedrift Selskap/Institusjon:G. Røisgård
1991 - 1991 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:Rollag Kommune
T. Bjerkgård på oppdrag for kommunen
2000 - 2000 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:NGU mineralressurser
I forbindelse med trefylkesprosjektet (Buskerud, Vestfold, Telemark).

Forekomstbergart
Litologi: Kvartsskifer Forvitringsfarge:
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Skifrig
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 219 / 17 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Telemarkovergruppen
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Heddal Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :219 / 17

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Det har vært drevet på to parallelle skifersoner i Helgesplass. Disse har en innbyrdes avstand på 50 m vinkelrett strøket. Begge har et fall på ca. 20 grader mot NV. Helgesplass Vest er gitt som betegnelse på den strukturelt øverste sonen i området. Det er drevet tre brudd på denne sonen over en lengde på 130 meter. Totalt er det tatt ut ca. 3000 m³ i de tre bruddene. Sonen kan følges videre 60-70 meter mot nordøst fra det øverste bruddet, men skifrigheten avtar gradvis. I sørvest og nedenfor det nederste bruddet forsvinner skiferen under skrot-tipp og overdekke. Sonen har en mektighet på 6-8 meter og har generelt en meget god spaltbarhet med gjennomgående kløvplan på mm til 2-3 cm skala og også større i partier. Spalteflatene er plane og er dekorative med mm-korn av muskovitt med mindre mengder biotitt. Ellers inneholder skiferen kvarts og feltspat som hovedmineraler, mens epidot, kalkspat og hematitt, muligens også ilmenitt opptrer aksessorisk. Det er gjennomgående lite sprekkdannelse i skiferen og gjennomskjærende epidot-kvarts og kvartsårer er sjeldne. Flater som har vært utsatt for vær og vind ser ikke ut til å ruste eller forvitre i nevneverdig grad. Den øverste del av skifersonen vil være uaktuell på grunn av en hytte, mens området mellom de to nederste bruddene vil kunne drives. Ser vi bare på dette området, er det ca. 65 m mellom bruddene som er blottlagt i småskrenter. Regner vi 7 m som mektighet og drift i 30 meters bredde (pga. liten forsenkning i vest kan kanskje mer tas ut før det blir for dypt) fås et volum på ca. 14000 m³, som omregnet i 2 cm skiferplater blir 700000 m². 90% skrot (konservativt) gir 70000 m². Det er også positivt at forekomsten ligger bare 100 meter fra hovedveien, men mindre gunstig at det er hus bare 75 m på nedsiden av forekomsten. Drift kan også være sjenerende for de som eier hytta like over (75-100 m) det potensielle bruddet. Videre er det høyspentledninger (tilhører hovedoverføringsnettet) bare 20-30 meter unna i sør.
Beliggenhet
Forekomsten ligger lett tilgjengelig langs veien opp til gården Helgesplass og i underkant av 100 meter fra riksvei 40. Fra de beste partiene er det omlag 75 meter ned til nærmeste hus i Grinderoe og 75 meter til en hytte. Det er bare 25-30 meter ned til høyspentledninger.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bjerkgård, Terje , 1991
Skiferforekomster i Rollag kommune, Buskerud. Rapport fra kartlegging 1991.
;Rollag kommune;RAPPORT;[14] s. sider

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Bjerkgård, T. 2000: Kartlegging av skifer i Veggli, Rollag Kommune, NGU rapport 2000.099, 19 sider.

Navn på lokalitet: Røisgård
(Objekt Id: 13104 603,01,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Rollag (3051)
Kart 1:50000: Nore (1615-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 507429 m. Nord: 6658410 m.
Lengdegrad: 9.1334600 Breddegrad: 60.0627770
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Helgesplass Klassifikasjon: Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet: God
Litologi: Kvartsskifer Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Regulær drift
1991 - 1991 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:Rollag Kommune
T. Bjerkgård på oppdrag for kommunen.
2000 - 2000 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:NGU mineralressurser
I forbindelse med trefylkesprosjektet (Buskerud, Vestfold, Telemark).

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :220 / 18

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Røisgard er det nordligste bruddet i Helgesplass Vest sonen. Bruddet er ca. 50 m langt, 20 m bredt og 5 m dypt og ligger ca.30 m nordøst for hytte ved veikryss der gårdsveien deler seg til gårdene Tåta og Helgesplass. Det er traktorvei fram til bruddet. En 15 m lang og 5 m høy skjæring står igjen vest i bruddet. Denne oppviser god skifrighet og rette spalteriss.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bjerkgård, Terje , 1991
Skiferforekomster i Rollag kommune, Buskerud. Rapport fra kartlegging 1991.
;Rollag kommune;RAPPORT;[14] s. sider

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Bjerkgård, T. 2000: Kartlegging av skifer i Veggli, Rollag Kommune, NGU rapport 2000.099, 19 sider.

Navn på lokalitet: Grinderoe
(Objekt Id: 13105 603,02,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Rollag (3051)
Kart 1:50000: Nore (1615-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 507309 m. Nord: 6658370 m.
Lengdegrad: 9.1313030 Breddegrad: 60.0624200
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Helgesplass Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet: God
Litologi: Kvartsskifer Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1960 - 1970 Regulær drift Selskap/Institusjon:Sebjørn og Knut Helgesplass
I forbindelse med trefylkesprosjektet (Buskerud, Vestfold, Telemark).
1991 - 1991 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:Rollag Kommune
T. Bjerkgård på oppdrag for kommunen
2000 - 2000 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:NGU mineralressurser

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :238 / 15

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Grinderoe bruddet ligger lengst sør i Helgesplass Vest sonen. Bruddet er ca. 30 m langt, 10 m bredt og maks. 5 m dypt. Bruddet blir grunnere og skrår oppover i skrent opp fra gårdsvei opp til Helgesplass og Tåta. God kløv på 1-5 cm skala som følge av muskovittrike lamina. Muskovitten har en kornstørrelse på 1-2 mm på flatene. Det er god styrke på hellene.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bjerkgård, Terje , 1991
Skiferforekomster i Rollag kommune, Buskerud. Rapport fra kartlegging 1991.
;Rollag kommune;RAPPORT;[14] s. sider

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Bjerkgård, T. 2000: Kartlegging av skifer i Veggli, Rollag Kommune, NGU rapport 2000.099, 19 sider.

Navn på lokalitet: Grinderoe øvre
(Objekt Id: 13106 603,03,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Rollag (3051)
Kart 1:50000: Nore (1615-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 507350 m. Nord: 6658389 m.
Lengdegrad: 9.1320230 Breddegrad: 60.0625980
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :245 / 55

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Dette bruddet ligger ca. 50 m sørover langs strøket for Røisgårdbruddet. Det er ca 15 m langt, 10 m bredt og inntil 4 m dypt. Bruddet ble drevet fram til begynnelsen av 1970-årene. Spaltbarheten her er meget god.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bjerkgård, Terje , 1991
Skiferforekomster i Rollag kommune, Buskerud. Rapport fra kartlegging 1991.
;Rollag kommune;RAPPORT;[14] s. sider

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Bjerkgård, T. 2000: Kartlegging av skifer i Veggli, Rollag Kommune, NGU rapport 2000.099, 19 sider.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse