Databasen (Genino) inneholder navn på geologiske enheter
og strukturer som er publisert i kart og vitenskaplige artikler.
Database for geologiske enheter

Bamblekomplekset
Enhetskategori : Litodemisk enhet

Enhetens navn
Navn : Bamble Enhetstype : kompleks Status : Formell

Gjeldende skrivemåte
Norsk : Bamblekomplekset
Engelsk : Bamble Complex

Andre, ikke foretrukne navn : Kongsberg - Bamble formasjonen, Bambleformasjonen, Bamle-formation, Bamble Division, Kongsberg - Bamble Division

Andre navn.
Brøgger, Wilhelm C.; Med bidrag av E.B.Munster, P.Øyen o.fl. 1900: Om de senglaciale og postglaciale nivåforandringer i Kristianiafeltet (Molluskfaunaen).,NGU 31, 731

Gjeldende definisjon og beskrivelse av enheten
Bugge, Arne 1965: Iakttagelser fra Rektangelbladet Kragerø og Den store Grunnfjellsbreksje.,NGU 229, 1-115 + ka

Første bruk av enhetsnavnet.
Padget, Peter; Brekke, Harald 1996: Arendal. Berggrunnskart Arendal M 1:250 000; trykt i farger

Stedsnavnledd felles med andre enheter
Enhet Norsk skrivemåte Engelsk skrivemåte Status
Bamblegranittoid Bamblegranitoidene Bamble granitoids Uformel
Bambleblokk Bambleblokken Bamble block Uformel
Bambleødegårditt Bambleødegårditten Bamble ødegårdite Uformel
Bamblesynklinal Bamblesynklinalen Bamble syncline Uformel
Bamblemigmatitt Bamblemigmatittene Bamble migmatites
Kongsberg - Bamble-skjærsone Kongsberg - Bamble-skjærbeltet Kongsberg - Bamble shear belt Uformel

Geografisk beliggenhet
Område/Land : Norges fastland
1 : 250000 kartblad : Arendal; Skien
1 : 50000 kartblad : Kilebygd (1713-3); Porsgrunn (1713-2); Langesund (1712-1); Kragerø (1712-4); Gjerstad (1612-1); Tvedestrand (1612-2); Nelaug (1612-3); Vegår (1612-4); Arendal (1611-4); Lillesand (1511-1); Høvåg (1511-2)

Lokaliteter
Typelokalitet : Bamble - Lillesand

Regionalgeologisk plassering
Geologisk region : Sør-Norge sør Avgrensning : Området vest for Oslofeltet og øst for og inkludert Mandal - Ustaos-forkastningssonen og sør for undre dekkeserie.
Tektonisk hovedinnd.: Stedegen
Tektonisk enhet : Svekonorvegiske bergarter

Beskrivelse
Litologisk kode : Prekaledonsk, usikker opprinnelse
Metamorfose : gotisk, regional, middelsgrad Tykkelse : PtRv
Hovedlitologi : dypbergarter, metamorfe bergarter, charnockitt
Beskrivelse : Sammensatt kompleks av dypbergarter og omdannede bergarter, dels av suprakrustal opprinnelse. Ortopyroksenførende gneiser (charnockitter) er vanlig i SØ. Flere deformasjons- og metamorfosefaser. Migmatittisering vanlig.

Alder
Eon/æra : Proterozoikum Tid : 1650-1050 Ma (mellomproterozoikum)
Hva slags alder : Dannelse

Relasjon
Type relasjon : Hva slags relasjon/Eventuell reg.kommentar Navn på enhet
Naboforhold : Overliggende enhet av samme rang Hiåsgabbro
Naboforhold : Overliggende enhet av samme rang Rundsaggabbro
Naboforhold : Sideliggende enhet Kongsbergkompleks
Korrelasjon : Korrelerende enhet
Kommentar : Om korrelasjon :Kongsbergkomplekset ansees for å bestå av tilsvarende bergarter
Litteraturref. : Starmer, I.C. 1992: Mid-Proterozoic Evolution of the Kongsberg-Bamble Belt and Adjacent Areas, Southern Norway.,Special paper; Mid-Proterozoic Laurentia-Baltica; Gower, C.F., Rivers, T., Ryan, A.B. 38, 279-305

Annen litteratur der Bamblekomplekset er omtalt
Strand, T.; Størmer, L. 1956: Lexique Stratigraphique International, Vol. 1 EUROPE. Fascicule 2 a Norvege - Norge - Norway, Congres Geologique International - Commission de stratigraphie, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris

Andersen, Bjørn Grothaug 1960: Sørlandet i sen- og postglacial tid.,NGU 210, 1-142 + p

Jøsang, Ottar 1966: Geologiske og petrografiske undersøkelser i Modumfeltet.,NGU 235, 1-148 + p

Oftedahl, Christoffer 1980: Geology of Norway.,NGU 356, 3-114

Padget, Peter 1994:, Berggrunnskart 1: 50 000, foreløpig utgave, 1511 2 Høvåg

Padget, P.; Brekke, H. 1996:, NGU, Berggrunnskart M 1: 250 000, Arendal

Padget, Peter 1997:, Berggrunnskart 1: 50 000, 1612 3 Nelaug

Padget, Peter 1999:, Berggrunnskart 1: 50 000, 1712 4 Kragerø

Padget, Peter 1999:, Berggrunnskart 1: 50 000, foreløpig utgave, 1712 1 Langesund

Padget, Peter 2000:, Berggrunnskart 1: 50 000, foreløpig utgave, 1611 4 Arendal

Andersen, Tom & Knudsen Trine-Lise 2000: Crustal contaminants in the Permian Oslo Rift, South Norway: constraints from Precambrian geochemistry, Lithos 53 (2000), 247-264

Andersen, Tom 2005: Terrane analysis, regional nomenclature and crustal evolution in the Southwest Scandinavian Domain of the Fennoscandian Shield., GFF, volume 127 part 2, Stockholm June 2005, pp 159-168

Engvik, A.K., Putnis, A., FitzGerald, J.D., Austrheim, H. 2008: Albitization of granitic rocks: The mechanism of replacement of oligoclase by albite, The Canadian Mineralogist, 46, 1401-1415


Denne utskriften ble generert 20.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
Katia.Svendby@ngu.no
eller til
Lars.Olsen@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse