Databasen (Genino) inneholder navn på geologiske enheter
og strukturer som er publisert i kart og vitenskaplige artikler.
Database for geologiske enheter

Moelvtillitten
Enhetskategori : Litostratigrafisk enhet

Enhetens navn
Navn : Moelv Enhetstype : tillitt Status : Formell

Gjeldende skrivemåte
Norsk : Moelvtillitten
Engelsk : Moelv Tillite

Andre, ikke foretrukne navn : Moelvformasjonen, Moelvkonglomerat
Kommentar til navn : Moelv ligger på østsiden av Mjøsa i Ringsaker kommune (kartblad Gjøvik, 1816-1)

Gjeldende definisjon og beskrivelse av enheten
Nystuen, Johan Petter; Sæther, Tormod 1979: Clast studies in the Late Precambrian Moelv Tillite and Osdal Conglomerate, Sparagmite Region, south Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 59 (3), 239-251

Bjørlykke, Knut; Elvsborg, Arvid; Høy, Tore 1976: Late precambrian sedimentation in the central sparagmite basin of south Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 56 (3), 233-290

Første bruk av enhetsnavnet.
Holtedahl, O. 1922: A tillite-like conglomerate in the 'Eo-Cambrian' sparagmite of Southern Norway.,5th Ser. 4 4, 165-173

Stedsnavnledd felles med andre enheter
Enhet Norsk skrivemåte Engelsk skrivemåte Status
Moelvsparagmitt Moelvsparagmitten Moelv sparagmite Uformel
Moelvantiklinal Moelvantiklinalen Moelv anticline Uformel

Geografisk beliggenhet
Område/Land : Norges fastland
1 : 250000 kartblad : Hamar; Lillehammer; Orsa; Røros & Sveg
1 : 50000 kartblad : Gjøvik (1816-1); Eina (1816-2); Skjellingshovde (1816-3); Dokka (1816-4); Hamar (1916-4); Evenstad (1917-1); Rena (1917-2); Åsmarka (1917-3); Møklebysjøen (1917-4); Nordre Osen (2017-4); Rendalen (1918-1); Storsjøen (1918-2); Stor-Elvdal (1918-3); Hanestad (1918-4); Engerdal (2018-1); Engeren (2018-2); Elvdal (2018-3); Isteren (2018-4); Sollia (1818-1); Imsdalen (1818-2); Ringebu (1818-3); Atnsjøen (1818-4)

Lokaliteter
Typelokalitet : Svarken ? ; Kommune : Gjøvik (0502) ; Fylke : Oppland (05)
Punktmarkering : UTM-Zone 32 - EUREF89/WGS84........... X-koord: 568435 m..... Y-koord: 6759292 m.
Grader min.sek. Ø : 10 15 49 .....Grader min.sek. N : 60 57 45 ....Nøyaktighet : 200 m.

Referansesnitt : Bru ved Åsta
Punktmarkering : UTM-Zone 32 - EUREF89/WGS84........... X-koord: 626699 m..... Y-koord: 6773491 m.
Grader min.sek. Ø : 11 20 54 .....Grader min.sek. N : 61 4 32 ....Nøyaktighet : 200 m.

Regionalgeologisk plassering
Geologisk region : Sør-Norge nord Avgrensning : Dekkeområdet (overveiende undre og midtre dekkeserie) med grunnfjellsvinduer. Grense i vest og nord langs en linje Framfjord - Lom - Alvdal - Brekken - Teveldalen (dvs. i vest mot "gneiskomplekset", lenger øst mot øvre dekkeserie).
Tektonisk hovedinnd.: Undre dekkeserie
Tektonisk enhet : Os - Rødekkekomplekset

Beskrivelse
Litologisk kode : Prekaledonsk, overflatebergart
Metamorfose : kaledonsk, regional, lavgrad Tykkelse : 2-20 m (< 160m)
Hovedlitologi : tillitt, leirstein (glasimar)
Beskrivelse : Moelvtillitten tilhører Hedmarksgruppen. Enheten utgjøres av diamiktitt, som er avsatt direkte fra isbreen som en basal till (morene). Diakmititten er i hovedsak massiv, med kantede og rundete klaster av rød og hvit kvartsitt,porfyr, felsitter, gneis, grønnstein (basalt), skifer og karbonater i en matriks av .Lokalt er enheten svakt stratifiset (indikerer en viss grad av rearbeiding fra smeltevann).Øvre del av formasjonen består av laminerte slamsteiner (mudstones) med droppsteiner, og representerer glasiolakustrine og /eller glasiomarine avsetningsforhold. Sammensetningen av klastene i diamiktittetn indikerer at isen beveget seg over en bassengbunn som bestod av sandstein, skifer, karbonatbergarter og basalt. Formasjonen danner en erodert, inkonform kontak, (lokalt en skyveforkastning) mot underliggende enheter i Svarttjørnkampbasalten og Biriformasjonen, og en gradvis overgang mot overliggende enheter i Ekreskiferen. Moelvtilliten forbindes med Varangeristiden i Finnmark og korreleres gjerne med den yngste av tillittene der (Mortensnestillitten). Studier av detritale zirkoner har vist at Moelvtillitten må være yngre enn 620 millioner år (Bingen & al. 2005, Terra Nova, 250-258)

Alder
Eon/æra : Proterozoikum Tid : senproterozoikum (mellomvendisk)
Hva slags alder : Avsetning Utfyllende oppl.: 620+/-14 mill. år
Dateringsmetode : korrelasjon (Sammenligning med lignende forhold andre steder hvor alderen er kjent)

Relasjon
Type relasjon : Hva slags relasjon/Eventuell reg.kommentar Navn på enhet
Naboforhold : Overliggende enhet av samme rang
Kommentar : Om naboforhold :Ekreformasjonen
Naboforhold : Underliggende enhet av samme rang
Kommentar : Om naboforhold :Rendalen-, Atna-, Biri-, Osdalen- eller Ringformasjonen
Naboforhold : Underliggende enhet av annen rang/kategori
Kommentar : Om naboforhold :Proterozoisk grunnfjell
Overordnet enhet : Overordnet enhet av samme kategori Hedmarksgruppe
Korrelasjon : Korrelerende enhet
Kommentar : Om korrelasjon :Koppangsfm. i Engerdalsgruppen. Smalfjord- og Mortensnesfm. i Va- rangerområdet. Tilsvarende avsetninger i Russland og Nord-Amerika.

Annen litteratur der Moelvtillitten er omtalt
Spjeldnæs, Nils 1959: Traces of an Eocambrian orogeny in Southern Norway,Norsk geologisk tidsskrift 39 (1), 83-86

Grender, Gordon C. 1962: A petrographic study of some eocambrian sedimentary rocks from the lake Mjøsa area, southern Norway, and the Tanafjord area, northern Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 42 (1/2), 103-142

Bjørlykke, Knut 1965: The Eocambrian stratigraphy of the Bjørånes window and the thrusting of the Kvitvola nappe.,NGU 234, 5-14

Bjørlykke, Knut 1966: Studies on the latest precambrian and eocambrian rocks in Norway. no.1: Sedimentary petrology of the sparagmites of the Rena district, S.Norway., NGU Publ. nr. 235 s. 5-54

Bjørlykke; Englund; Kirkhusmo 1967: Studies on the latest precambrian and eocambrian rocks in Norway. No.3: Latest precambrian and eocambrian stratigraphy of Norway., NGU Publ. nr. 251

Strand, Trygve 1960: Cambro-Silurian stratigraphy. Introduction.,NGU 208, 128-130

Ramberg, Ivar B.; Englund, Jens-Olaf 1968: The source rock of the Biskopås Conglomerate at Fåvang, and the western margin of the sedimentation basin of the Brøttum Formation at Fåvang-Vinstra, southern Norway. (Studies on the latest precambrian and eocambrian rocks of Norway no. 10.),NGU 258, 302-324

Løberg, Brit E. 1970: Investigations at the south-western border of the Sparagmite Basin (Gausdal Vestfjell and Fåberg Vestfjell), Southern Norway.,NGU 266, 160-205

Englund, Jens-Olaf 1972: Sedimentological and structural investigations of the Hedmark Group in the Tretten - Øyer - Fåberg district, Gudbrandsdalen.,NGU 276, 1-59 + ka

Strand, T. & Kulling, O. 1972: Part I The Norwegian Caledonides, Scandinavian caledonides, red. de Sitter, Wiley - Interscience

Englund, Jens-Olaf 1973: Geochemistry and mineralogy of pelitic rocks from the Hedmark Group and the Cambro-Ordovician sequence, Southern Norway. Studies on the latest precambrian and eocambrian rocks in Norway no. 12.,NGU 286, 1-60

Englund, Jens-Olaf 1973: Stratigraphy and structure of the Ringebu - Vinstra district, Gudbrandsdalen; with a short analysis of the western part of the sparagmite region.,NGU 293, 1-58 + ka

Bjørlykke, Knut 1973: A comment. A late Precambrian tilloid from Varangerhalvøya - evidence of both glaciation and subaqueous mass movement,Norsk geologisk tidsskrift 53 (1), 79-80

Bjørlykke, Knut 1974: Depositional history and geochemical composition of Lower Plaeozoic epicontinental sediments from the Oslo region.,NGU 305, 1-81

Nickelsen, Richard P. 1974: Geology of the Røssjøkollan-Dokkvatn area, Oppland.,NGU 314, 53-99

Bjørlykke, Knut 1974: Glacial striations on clast from the Moelv tillite of the late Precambrian of southern Norway.,American Journal of Science 274, 443-448

Ramberg, Ivar B. 1976: Gravity interpretation of the Oslo Graben and associated igneous rocks.,NGU 325, 1-194 +kar

Nystuen, Johan Petter 1976: Facies and sedimentation of the Late Precambrian Moelv Tillite in the eastern part of the sparagmite region, Southern Norway.,NGU 329, 1-70 + pl

Nystuen, Johan Petter 1976: Late precambrian Moelv tillite deposited on a discontinuity surface associated with a fossil ice wedge, Rendalen, southern Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 56 (1), 29-56

Bjørlykke, K. 1978: The eastern Marginal zone of tge Caledonide orogeny in Norway, Geological survey of Canada Paper 78-13 49-55

Ramberg, I. B.; Spjeldnes, N. 1978: The Tectonic History of the Oslo Region, Ramberg, I.B., & Spjeldnaes, N.: Tectonics and Geophysics 167-194

Føyn, Sven; Glaessner, Martin F. 1979: Platysolenites, other animal fossils, and the Precambrian-Cambrian transition in Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 59 (1), 25-46

Siedlecka, A. 1979: Julussa. Berggrunnskart; Julussa; 20173; 1:50 000; sort/hvitt;

Oftedahl, Christoffer 1980: Geology of Norway.,NGU 356, 3-114

Nystuen, Johan Petter 1980: Stratigraphy of the Upper Proterozoic Engerdalen group, Kvitvola Nappe southeastern Scandinavian Caledonides,Förhandlingar (GFF) 102 (4), 551-560

Nystuen, Johan P. 1981: The Late Precambrian Sparagmites of southern Norway: A major Caledonian Allochton - The Osen-Røa Nappe Complex., American Journal of Science, Vol.281, pp 69-94

Nystuen, Johan Petter; Ilebekk, Svein 1981: Stratigraphy and Caledonian structures in the area between the Atnsjøen and Spekedalen windows, Sparagmite Region, southern Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 61 (1), 17-24

Sæther, Tormod; Nystuen, Johan Petter 1981: Tectonic framework, stratigraphy, sedimentation and volcanism of the Late Precambrian Hedmark Group, Østerdalen, south Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 61 (3/4), 193-211

Siedlecka, Anna; Ilebekk, S. 1982: Forekomster av tillitt på nordsiden av Atnsjøvinduet, Syd-Norge.,NGU 373, 33 - 37

Nystuen, Johan Petter 1982: Late Proterozoic basin evolution on the Baltoscandian craton: the Hedmark Groups, Southern Norway.,NGU 375, 1 - 74

Bjørlykke, Knut 1983: Subsidence and tectonics in Late Precambrian and Palaeozoic sedimentary basins of southern Norway.,NGU 380, 159-172

Føyn, Sven; Chapman, Timothy John; Roberts, David 1983: Adamsfjord og Ul'lugai'sa. Beskrivelse til de berggrunngeologiske kart 2135 I og 2135 II - M 1:50 000 (med fargetrykt kart).,NGU; Skrifter 381; 40, 1-78 + ka

Vidal, Gonzalo; Siedlecka, Anna 1983: Planktonic, acid-resistant microfossils from Upper Proterozoic strata of the Barents Sea Region of Varanger Peninsula, East Finnmark, Northern Norway.,NGU 382, 45-79

Olsen, Lars 1985: Lillehammer. Beskrivelse til kvartærgeologisk kart 1817 II - M 1:50 000 (med fargetrykt kart),Skrifter 60, 1-47

Olsen, Lars 1985: Weichselian till stratigraphy in the Lillehammer area, southeast Norway,NGU Bulletin 401, 59-81

Bockelie, J. F.; Nystuen, J. P. 1985: The southeastern part of the Scandinavian Caledonides, The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 1, pp 69-88

Føyn, S. 1985: The Late Precambrian in northern Scandinavia, The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 1, pp 233-246

Nickelsen, R. P. et al. 1985: Late Precambrian to Ordovician stratigraphy and correlation in the Valdres and Synnfjell Thrust sheets of the Valdres area, southern Norwegian Caledonides. With some comments on sedimentation., The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 1, pp 369-378

Krause, Michael; Bakke, Olav 1986: Exploration for sandstone lead deposits in the sparagmite region, Southern Norway - some case histories.,NGU Bulletin 406, 1-15

Morley, C. K. 1986: The Caledonian thrust front and palinpastic restorations in the southern Norwegian Caledonides, Journal of Structural Geology, Vol. 8, No.7, pp. 753-765

Siedlecka, A.; Nystuen, J. P. 1987: 1:250 000, Berggrunnskart Lillehammer

Morley, C. K. 1987: Lateral and vertical changes of deformation style in the Osen-Røa thrust sheet, Oslo Region, Journal of Structural Geology, Vol. 9, No.3, pp. 331-343

Nystuen, Johan Petter 1987: Synthesis of the tectonic and sedimentological evolution of the late Proterozoic-early Cambrian Hedmark Basin, the Caledonian Thrust Belt, southern Norway.,Norsk geologisk tidsskrift; Tectonics and deposition in sedimentary basins. Proceedings of the 4th 67 (4), 395-418

Morley, C.K. 1987: Lateral and vertical changes of deformation style in the Osen-Røa thrust sheet, Oslo Region, Journal of Structural Geology, Vol. 9, No. 3, 331-343

Dreyer, Tom 1988: Late Proterozoic (Vendian) to Early Cambrian sedimentation in the Hedmark Group, south-western part of the Sparagmite Region, southern Norway,NGU Bulletin 412, 1-27

Nordgulen, Øystein 1999:, NGU, Berggrunnskart M 1: 250 000, Hamar

Englund, J. O.; Siedlecka, A. 2003: Berggrunnskart 1818-3 RINGBU, 1 : 50 000, Norges geologiske undersøkelse, 1818-3 Ringebu

Torsvik, Trond ; Cocks, L. Robin M. 2005: Norway in space and time: A centennial cavalcade,Norsk geologisk tidsskrift 85(1/2), 73-86

Nystuen, J. P., Siedlecka, A. 2005: Geologisk berggrunnskart IMSDALEN 1818-2, 1:50 000, Norges geologiske undersøkelse, 1818-2 Imsdalen

Nordgulen, Ø. 2005: MJØSAREGIONEN, geologisk berggrunnskart M 1:250 000, Norges geologiske undersøkelse, Mjøsaregionen


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
Katia.Svendby@ngu.no
eller til
Lars.Olsen@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse