Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1865 - 006 Nordre Følstad
(Object Id: 2301)
(Last updated: 01.03.2005)
Drill Cores: Nordre følstad

Location
County: Nordland Municipality: Vågan (1865)
Map 1:50000: Oddvær (1131-1) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 488773 m. North: 7574506 m.
Longitude: 14.7281150 Latitude: 68.2835810
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1906 - 1906 Pitting
1911 - 1913 Test mining
1954 - 1954 Geophysics Company/Institution :Geofysisk Malmleting

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Genesis: Sedimentary deposit Form: Lens
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 360 / 60 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Potassic feldspar Major mineral (>10%)
Gangue mineral Plagioclase Major mineral (>10%)
Gangue mineral Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Magnetite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Granittisk gneis Sedimentary
Original rock :Sandstone
Metamorphic facies :Granulite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :360 / 60 Post-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Mineraliseringen ble funnet i slutten av 1880-åra, og de første røskearbeider ble foretatt før 1907 (Smith 1907). Det foregikk forsøksdrift i årene 1911-1913 i regi av G. Hofseth. Det ble produsert ca. 1200 tonn malm hvorav ca. 1000 tonn ble skipet til England i 1913. Det kom imidlertid reklamasjon på sendingen, etter sigende pga. for høyt fosforinnhold. Den nordligste synken ligger nær sjøen ved UTM 488400 7574710. Det er en 6x6m2, vannfylt, 14m dyp synk. 2m nord for denne er nok en vannfylt synk, 4x2m2. Tilsammen ca.200m3 tipp. Mellom synkene er mineraliseringen ca. 4m mektig og består av vekslende bånd av middelskornet granittisk gneis og massive magnetittbånd (prøve 02). Ofte inneholder malmen også gneisboller og linser i tillegg til bånd (prøve 01). Rene massive bånd av finkornet magnetitt (prøve 03) er sjelden over 10-20cm mektige. Malmsonen fortsetter nordover til sjøkanten med sterkt varierende mektighet. Forholdet mellom massive magnetittbånd/linser og gneis er kompliserte, med innfingring og tildels uregelmessig forløp. Stedvis er det mektige partier av sidestein, som er en rødlig middelskornet granittisk gneis, i malmsonen. I heng er en 1-2m mektig finkornet grå granittisk gneis som fører finfordelt magnetittdisseminasjon (prøve 04).

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Hofseth, G. , 1946
Følstad og Oddvær jernmalmfelter i Vågan.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1233;2 pages
Abstract:
Magnetittmalmen i Nordre og Søndre Følstad består av flere linser med rik malm. I 1913 ble det laget magnetometiske kart over området. 9 linser i Søndre Følstad er anslått å ha et malmareal på 15-16000 m3.

Poulsen, A.O. , 1954
Følstadfeltet ved Svolvær.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2041;4 pages
Abstract:
Magnetittmalmen opptrer i langstrakte linser i en presset granitt (Svolværgranitten). Det antas å være et mer eller mindre sammenhengende malmdrag melom Torvik nord for Følstad og Kjerpøen syd for. Sonens totale lengde kan da være ca. 11 km.

Heier, K. , 1955
Følstad jernmalmfelt, Vågan.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2252;10 pages
Abstract:
Malmen opptrer som mindre linser i et malmdrag på flere km. Er titaninnholdet bundet til magnetitten er dette uheldig. Det er et ugunstig høyt fosforinnhold i malmen. Malmen bør analyseres kjemisk og en mineralogisk undersøkelse foretas med henblikk på titanets Er fosforinnholdet ugunstig må markedet undersøkes. Hvis resultatene er postitive så langt anbefales det diamantboring og røsking.

Smith, H. H. , 1914
Følstad og Oddvær jernmalmfelter ved Østnæsfjorden i Lofoten.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2981;2 pages
Abstract:
Det anslås at malmfeltene er små. Driften kan stanses hvis firmaet har annen virksomhet i området.

Hofseth, G. , 1942
Teknisk redegjørelse for Følstad og Oddvær jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1232;3 pages
Abstract:
Rapporten er en teknisk redegjørelse angående malmfeltene Følstad og Oddvær i Vågan kommune. Det er med magnetometrisk og geofysiske undersøkelser påvist et kompleks av malmlinser med mektighet fra 2 til 8 m. Det største linsene har en lengde på 50 - 60 meter. Et oversiktskart for "Søndrefelt" er vedlagt.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0158.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Semimassiv mt med boller/linser/bånd av gran gneis.
No. of registrated element analyses = 1
NO0158.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Gneisbåndet mt-min.
No. of registrated element analyses = 1
NO0158.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Fink. massiv mt.
No. of registrated element analyses = 1
NO0158.04 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Grå fink. gran. gneis med mt-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 1
(Object Id: 3101 6,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Vågan (1865)
Map 1:50000: Oddvær (1131-1) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 488733 m. North: 7574336 m.
Longitude: 14.7271650 Latitude: 68.2820540
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Her er det en 3x3m2, vannfylt synk. Det ses bare en finkornet kvartsrik rødgrå granittisk gneis med magnettittdisseminasjon (prøve 05). Dette er visstnok en ventilasjonssjakt som har forbindelse med en synk som ligger 25m mot nord. Den er 2x3m2 og vannfylt. Den skal være 13m dyp. I det lille som er blottet, og i tippmaterialet (200m2) ses samme båndete malm som i den nordligste synk.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0158.05 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvartsrik gran. gneis med mt-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1865 - 006 Nordre Følstad

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0158.01 Bedrock -16 52 110 23 -32 -16.2 2.0
NO0158.02 Bedrock -16 38 100 -16 -32 -16.2 3.0
NO0158.03 Bedrock -16 64 96 29 -32 -16.2 1.0
NO0158.04 Bedrock -16 54 84 -16 -32 -16.2 1.0
NO0158.05 Bedrock 2 9 12 -1 -2 -1.0 1.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0158.01 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 26 -20 36
NO0158.02 3.0 3.0 -20 -16.2 35 -16.20 -20 -20 -20
NO0158.03 3.0 3.0 -20 -16.2 23 -16.20 28 -20 31
NO0158.04 3.0 3.0 -20 -16.2 29 -16.20 -20 -20 -20
NO0158.05 3.0 3.0 -20 -1.0 21 -1.00 -20 -20 -20
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0158.01 .10 403 23 411 25.20 -30.00 -30.00 -32.4 112.00
NO0158.02 .10 227 -16 305 18.80 -30.00 -30.00 -32.4 97.30
NO0158.03 .12 458 45 400 24.80 -30.00 -30.00 -32.4 115.00
NO0158.04 .11 165 -16 159 11.10 -30.00 -30.00 -32.4 37.90
NO0158.05 .10 4 -1 59 1.13 -30.00 -30.00 4.0 92.10
------------------
Sample No. B*
NO0158.01 -81
NO0158.02 -81
NO0158.03 -81
NO0158.04 -81
NO0158.05 -5


The fact sheet was created on 06.02.2023

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Geological Survey of Norway