English version
MALMDATABASEN
Registrering 1865 - 006 Nordre Følstad
(Objekt Id: 2301)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)
Borkjerner: Nordre følstad

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Oddvær (1131-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 488773 m. Nord: 7574506 m.
Lengdegrad: 14.7281150 Breddegrad: 68.2835810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1906 - 1906 Røsking
1911 - 1913 Prøvedrift
1954 - 1954 Geofysikk Selskap/Institusjon:Geofysisk Malmleting

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Sedimentær avsetning Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 360 / 60 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Granittisk gneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :360 / 60 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ble funnet i slutten av 1880-åra, og de første røskearbeider ble foretatt før 1907 (Smith 1907). Det foregikk forsøksdrift i årene 1911-1913 i regi av G. Hofseth. Det ble produsert ca. 1200 tonn malm hvorav ca. 1000 tonn ble skipet til England i 1913. Det kom imidlertid reklamasjon på sendingen, etter sigende pga. for høyt fosforinnhold. Den nordligste synken ligger nær sjøen ved UTM 488400 7574710. Det er en 6x6m2, vannfylt, 14m dyp synk. 2m nord for denne er nok en vannfylt synk, 4x2m2. Tilsammen ca.200m3 tipp. Mellom synkene er mineraliseringen ca. 4m mektig og består av vekslende bånd av middelskornet granittisk gneis og massive magnetittbånd (prøve 02). Ofte inneholder malmen også gneisboller og linser i tillegg til bånd (prøve 01). Rene massive bånd av finkornet magnetitt (prøve 03) er sjelden over 10-20cm mektige. Malmsonen fortsetter nordover til sjøkanten med sterkt varierende mektighet. Forholdet mellom massive magnetittbånd/linser og gneis er kompliserte, med innfingring og tildels uregelmessig forløp. Stedvis er det mektige partier av sidestein, som er en rødlig middelskornet granittisk gneis, i malmsonen. I heng er en 1-2m mektig finkornet grå granittisk gneis som fører finfordelt magnetittdisseminasjon (prøve 04).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Hofseth, G. , 1946
Følstad og Oddvær jernmalmfelter i Vågan.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1233;2 sider
Abstrakt:
Magnetittmalmen i Nordre og Søndre Følstad består av flere linser med rik malm. I 1913 ble det laget magnetometiske kart over området. 9 linser i Søndre Følstad er anslått å ha et malmareal på 15-16000 m3.

Poulsen, A.O. , 1954
Følstadfeltet ved Svolvær.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2041;4 sider
Abstrakt:
Magnetittmalmen opptrer i langstrakte linser i en presset granitt (Svolværgranitten). Det antas å være et mer eller mindre sammenhengende malmdrag melom Torvik nord for Følstad og Kjerpøen syd for. Sonens totale lengde kan da være ca. 11 km.

Heier, K. , 1955
Følstad jernmalmfelt, Vågan.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2252;10 sider
Abstrakt:
Malmen opptrer som mindre linser i et malmdrag på flere km. Er titaninnholdet bundet til magnetitten er dette uheldig. Det er et ugunstig høyt fosforinnhold i malmen. Malmen bør analyseres kjemisk og en mineralogisk undersøkelse foretas med henblikk på titanets Er fosforinnholdet ugunstig må markedet undersøkes. Hvis resultatene er postitive så langt anbefales det diamantboring og røsking.

Smith, H. H. , 1914
Følstad og Oddvær jernmalmfelter ved Østnæsfjorden i Lofoten.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2981;2 sider
Abstrakt:
Det anslås at malmfeltene er små. Driften kan stanses hvis firmaet har annen virksomhet i området.

Hofseth, G. , 1942
Teknisk redegjørelse for Følstad og Oddvær jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1232;3 sider
Abstrakt:
Rapporten er en teknisk redegjørelse angående malmfeltene Følstad og Oddvær i Vågan kommune. Det er med magnetometrisk og geofysiske undersøkelser påvist et kompleks av malmlinser med mektighet fra 2 til 8 m. Det største linsene har en lengde på 50 - 60 meter. Et oversiktskart for "Søndrefelt" er vedlagt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0158.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv mt med boller/linser/bånd av gran gneis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0158.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gneisbåndet mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0158.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. massiv mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0158.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grå fink. gran. gneis med mt-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3101 6,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Oddvær (1131-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 488733 m. Nord: 7574336 m.
Lengdegrad: 14.7271650 Breddegrad: 68.2820540
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Her er det en 3x3m2, vannfylt synk. Det ses bare en finkornet kvartsrik rødgrå granittisk gneis med magnettittdisseminasjon (prøve 05). Dette er visstnok en ventilasjonssjakt som har forbindelse med en synk som ligger 25m mot nord. Den er 2x3m2 og vannfylt. Den skal være 13m dyp. I det lille som er blottet, og i tippmaterialet (200m2) ses samme båndete malm som i den nordligste synk.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0158.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsrik gran. gneis med mt-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1865 - 006 Nordre Følstad

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0158.01 Fastfjell -16 52 110 23 -32 -16.2 2.0
NO0158.02 Fastfjell -16 38 100 -16 -32 -16.2 3.0
NO0158.03 Fastfjell -16 64 96 29 -32 -16.2 1.0
NO0158.04 Fastfjell -16 54 84 -16 -32 -16.2 1.0
NO0158.05 Fastfjell 2 9 12 -1 -2 -1.0 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0158.01 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 26 -20 36
NO0158.02 3.0 3.0 -20 -16.2 35 -16.20 -20 -20 -20
NO0158.03 3.0 3.0 -20 -16.2 23 -16.20 28 -20 31
NO0158.04 3.0 3.0 -20 -16.2 29 -16.20 -20 -20 -20
NO0158.05 3.0 3.0 -20 -1.0 21 -1.00 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0158.01 .10 403 23 411 25.20 -30.00 -30.00 -32.4 112.00
NO0158.02 .10 227 -16 305 18.80 -30.00 -30.00 -32.4 97.30
NO0158.03 .12 458 45 400 24.80 -30.00 -30.00 -32.4 115.00
NO0158.04 .11 165 -16 159 11.10 -30.00 -30.00 -32.4 37.90
NO0158.05 .10 4 -1 59 1.13 -30.00 -30.00 4.0 92.10
------------------
Prøvenr. B*
NO0158.01 -81
NO0158.02 -81
NO0158.03 -81
NO0158.04 -81
NO0158.05 -5


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse