English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
 1870 - 318 Jennestad grafittfelter
(Objekt Id: 24696)
(Sist oppdatert: 27.02.2015)
Tilhører provinsen: Jennestad grafittfelter

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 507570 m. Nord: 7625319 m.
Lengdegrad: 15.1870660 Breddegrad: 68.7394280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Betydning
Råstoffbetydning: Regional betydning (reg. 05.04.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver: 270 tusen tonn
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1992 - 1992 Røsking Selskap/Institusjon:NGU
1994 - 1994 Kjerneboring Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Grafitt Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Denne forekomsten er en av de 2 linser med grafitt som ble boret opp nord for Hornvannet. Se bekrivelser under forekomst Græva og tilhørende rapporter. I 2012-2013 utførte selskapet Norwegian graphite bakkegeofysikk og oppboring på en del nypåviste grafittsoner i dette området. Kombinert med Golia, Lamarkvannet, Græva og Lille Hornvann, er det påvist reserver på 3.8 Mt med 9% karbon.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gautneb, Håvard , 1994
Grafittundersøkelser Hornvannet 1993, Sortland kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.93.134;12 sider
Abstrakt:
Grafittundersøkelsene ved Hornvannet i 1993 omfattet røsking og prøvetaking av en ny malmkropp og boring på de to tidligere påviste mineraliseringene. Totalt ble det boret 550 m fordelt på 7 hull. Det er nå påvist 3 større, isolerte grafittmineraliseringer i området samt en rekke mindre. Den røskede malmkroppen har et gjennomsnittlig karboninnhold på 17.83% med god flakig grafitt. Mektigheten av malmens utgående varierer fra 1 til 4 m. Borhullene 1-3,3-4 og 5-6 og 7 ble boret i vifter. I borhull 1 ble malmen truffet etter 28 m boring og har en malmskjæring på 7 m, som tilsvarer en reell tykkelse på 5.8 m med grafittmalm. Gjennomsnittlig malmgehalt er 11.25%. I hull 2 er malmskjæringen 0.6 m med gjennomsnittlig gehalt på 14.85%. I borhull 3 er malmskjæringen 5.4 m, karbongehalten er 12.25%. I borhull 4 ble det påtruffet en fattig grafittskifer etter 65 m boring, med en gjennomsnittlig gehalt på ca. 4% C. I borhull 5-6 og 7 var det svært dårlig fjell og stedvis en del kjernetap. Disse hullene skjærer gjennom endel tynnere grafittsoner. Basert på de tilgjengelige data kan det gjøres et meget grovt tonnasjeestimat på total 350000 tonn grafittmalm med et gjennomsnittlig karboninnhold på ca. 20% for de to vestligste malmkroppene.

Gautneb, Håvard; Tveten, Einar , 1992
Grafittundersøkelser og geologisk kartlegging på Langøya, Sortland kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.155;78 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler NGUs grafittundersøkelser og geologiske kartlegging som har vært utført i tilknyttning til grafittforekomstene ved Jennestad. Undersøkelsene har resultert i en betydelig utvidelse av området for potensi- elle grafittforekomster. I Jennestad - Vikeid området har det blitt utført røsking og prøvetaking av grafittskifer på ca. 20 lokaliteter. De geologiske forhold og grafittens kvalitet rapporteres. Det har blitt boret 7 hull, til- sammen ca. 250 m. Det har blitt funnet flere lokaliteter med grov flakig grafitt med gehalter opptil 40 %. Grafittskiferen er assosiert med pyroksen- gneis, amfibolitt og dolomitt. Opptreden av grafittskifer synes sterkt domi- nert av strukturgeologiske forhold.

Gautneb, Håvard , 1995
Grafittundersøkelser Hornvannet 1994, Sortland kommune Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.95.076;54 sider
Abstrakt:
I 1993 og 1994 har det blitt boret tilsammen ca. 1100 meter fordelt på 15 borhull i forskjellige grafittmalmkropper rundt Hornvannet. De viktigste malmkroppene er Græva-, Hornvannet- og Rundtjernet malmkropp. Græva malm- kropp representerer den største mineraliseringen og har en tonnasje estimert til 210.000 tonn med et gjennomsnittlig karboninnhold på 23%. Malmkroppen kiler ut ved ca. 70 meters dyp og den har sin maksimale mektighet på ca. 6 meter. Hornvannet malmkropp har en tonnasje som er estimert til 131.000 tonn, et gjennomsnittlig karboninnhold på 28% og en maksimal mektighet på 7 meter. Malmen kiler ut på ca. 30 meters dyp. Rundtjernet malmkropp har en maks. mektighet på 4 meter, som for største delen bare er ca. 1-2 meter. Rundtjernet malmkropp er svært grunn og kiler ut før 20 meters dyp. Det er realistisk å anta at største delen av Rundtjernet malmkropp ikke er brytbar og i liten grad bidrar til de totale grafittreserver. Rapporten gir også en gjennomgang av tidligere undersøkelser som er utført hvert år siden 1990 i dette området. En oppsummering av oppredningstester av malmen er også beskrevet.

Rønning, Jan Steinar , 1991
CP-målinger ved grafittundersøkelser på Vikeid
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.91.262;13 sider
Abstrakt:
I forbindelse med grafittundersøkelser ved Vikeid er det utført CP-målinger med jording i 6 forskjellige soner. Hensikten med dette var å kartlegge størrelsen og beliggenheten til grafittmineraliseringer avdekt i røskegrøfter. Grafitten ved Vikeid opptrer i flere større eller mindre elektrisk isolerte soner. Den største av disse er relativt flattliggende og kan følges i ca. 1000 m. men både østlige og nordlige begrensning er åpen. To av de påviste sonene er steiltstående med strøklengde ca. 300 og 450 meter. Det indikerer en betydelig utstrekning mot dypet for disse. De tre andre sonene som er på- vist er relativt flattliggende med en lateral utstrekning på 100 til 300 meter For å avgrense den mest interessante sonen samt kartlegge eventuelle andre hittil ukjente mineraliseringer anbefales oppfølgende målinger på bakken og i borhull. På grunnlag av disse målingene må nye boringer vurderes.

Rønning, Jan Steinar , 1993
CP- og SP-målinger ved grafittundersøkelser på Vikeid, Sortland kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.93.018;22 sider
Abstrakt:
I forbindelse med NGUs grafittundersøkelser på Vikeid, Sortland kommune i Vesterålen, ble det sommeren 1992 utført CP-målinger på bakken og i borhull, samt SP-målinger på bakken. Hensikten var å klargjøre forskjellige soners størrelse og innbyrdes beliggenhet, samt eventuelt å finne nye mineraliser- inger. Ved Litlehornvatnet har en ved CP-målinger kartlagt flere grafitt- soner, men deres størrelse, mektighet og gehalt av grafitt gjør området som helhet lite interessant. Ved Hornvatnet er det påvist flere nye ledende strukturer som etter all sannsynlighet består av grafitt. For å kartlegge størrelsen av disse anbefales boringer eventuelt røsking, og oppfølgende geofysiske målinger.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BH3-10 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 24.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-11 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 25.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-12 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 25.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-13 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 25.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-14 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 26.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-15 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 26.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-16 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 26.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-17 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 27.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-17A Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 27.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-18 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 27.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-19 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 28.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-2 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 21.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-20 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 28.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-21 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 28.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-22 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 29.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-23 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 29.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-25 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 30.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-25A Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 30.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-26 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 30.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-27 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 31.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-3 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 22.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-4 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 22.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-5 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 22.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-5A Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 23.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-6 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 23.6m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-7 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 23.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-8 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 24.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-9 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 24.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-1 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 34.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-10 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 68.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-11 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 68.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-12 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 68.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-13 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 69.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-14 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 69.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-15 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 70.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-16 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 70.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH417 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 71.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-18 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 79.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-19 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 79.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-2 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 35.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 2
BH4-3 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 37m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-4 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 66.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-5 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 66.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-6 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 67.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-8 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 67.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-9 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 67.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
JW12-6 Tipprøve
Prøvetaker: Jan Egil Wanvik
Kommentar: Massiv og rik grafittskifer. Gehalt av grafitt er 36.68 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
JW12-7 Tipprøve
Prøvetaker: Jan Egil Wanvik
Kommentar: Massiv og rik grafittskifer. Gehalt av grafitt er 28.62 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 507273 m. Nord: 7625601 m.
Lengdegrad: 15.1797600 Breddegrad: 68.7419700
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Betydning
Råstoffbetydning: Regional betydning (reg. 05.04.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver: 220 tusen tonn
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger mellom Trollvatn og Hornvatn ved Jennestad. På dette sted er det utført røsking i forbindelse med Jennestad grafittverks første drift rundt 1890. Fra 1990 til 1994 utførte NGU detaljerte undersøkelser i dette området. Det ble boret ca. 800 meter og utført tallrike røskinger. Det ble påvist 270000 t med grafitt, med en gehalt på 20% karbon. Forekomsten opptrer som 2 linser som faller ca. 60 grader mot sørvest. Resultatene er rapportert i flere rapporter. I 2012-2013 utførte selskapet Norwegian graphite bakkegeofysikk og oppboring på en del nypåviste grafittsoner i dette området

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gautneb, Håvard , 1993
Grafittundersøkelser i Hornvannområdet, Sortland kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.293;14 sider
Abstrakt:
I 1992 ble det utført røsk og geologisk kartlegging av flere steiltstående grafittmalm kropper NV for Hornvann i Sortland kommune. Grafittmalmens utgående varierer fra 3-7m mektighet.Karboninnholdet i malmen varierer fra ca. 8% til 41%, med et gjennomsnitt på 28.2% Grafittmalmen er grovflakig og av god kvalitet. Malmen opptrer i to kropper, begge linjalformete. Den nordre av disse faller 60-70o mot SV og med bratt stupning mot S. Den søndre er steiltstående med liten stupning. Det anbefales å bore 6 hull for å kontrol- lere malmens mektighet og kvalitet på flere steder langs strøket og på flere dyp.

Gautneb, Håvard , 1994
Grafittundersøkelser Hornvannet 1993, Sortland kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.93.134;12 sider
Abstrakt:
Grafittundersøkelsene ved Hornvannet i 1993 omfattet røsking og prøvetaking av en ny malmkropp og boring på de to tidligere påviste mineraliseringene. Totalt ble det boret 550 m fordelt på 7 hull. Det er nå påvist 3 større, isolerte grafittmineraliseringer i området samt en rekke mindre. Den røskede malmkroppen har et gjennomsnittlig karboninnhold på 17.83% med god flakig grafitt. Mektigheten av malmens utgående varierer fra 1 til 4 m. Borhullene 1-3,3-4 og 5-6 og 7 ble boret i vifter. I borhull 1 ble malmen truffet etter 28 m boring og har en malmskjæring på 7 m, som tilsvarer en reell tykkelse på 5.8 m med grafittmalm. Gjennomsnittlig malmgehalt er 11.25%. I hull 2 er malmskjæringen 0.6 m med gjennomsnittlig gehalt på 14.85%. I borhull 3 er malmskjæringen 5.4 m, karbongehalten er 12.25%. I borhull 4 ble det påtruffet en fattig grafittskifer etter 65 m boring, med en gjennomsnittlig gehalt på ca. 4% C. I borhull 5-6 og 7 var det svært dårlig fjell og stedvis en del kjernetap. Disse hullene skjærer gjennom endel tynnere grafittsoner. Basert på de tilgjengelige data kan det gjøres et meget grovt tonnasjeestimat på total 350000 tonn grafittmalm med et gjennomsnittlig karboninnhold på ca. 20% for de to vestligste malmkroppene.

Gautneb, Håvard; Tveten, Einar , 1992
Grafittundersøkelser og geologisk kartlegging på Langøya, Sortland kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.155;78 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler NGUs grafittundersøkelser og geologiske kartlegging som har vært utført i tilknyttning til grafittforekomstene ved Jennestad. Undersøkelsene har resultert i en betydelig utvidelse av området for potensi- elle grafittforekomster. I Jennestad - Vikeid området har det blitt utført røsking og prøvetaking av grafittskifer på ca. 20 lokaliteter. De geologiske forhold og grafittens kvalitet rapporteres. Det har blitt boret 7 hull, til- sammen ca. 250 m. Det har blitt funnet flere lokaliteter med grov flakig grafitt med gehalter opptil 40 %. Grafittskiferen er assosiert med pyroksen- gneis, amfibolitt og dolomitt. Opptreden av grafittskifer synes sterkt domi- nert av strukturgeologiske forhold.

Rønning, Jan Steinar , 1993
CP- og SP-målinger ved grafittundersøkelser på Vikeid, Sortland kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.93.018;22 sider
Abstrakt:
I forbindelse med NGUs grafittundersøkelser på Vikeid, Sortland kommune i Vesterålen, ble det sommeren 1992 utført CP-målinger på bakken og i borhull, samt SP-målinger på bakken. Hensikten var å klargjøre forskjellige soners størrelse og innbyrdes beliggenhet, samt eventuelt å finne nye mineraliser- inger. Ved Litlehornvatnet har en ved CP-målinger kartlagt flere grafitt- soner, men deres størrelse, mektighet og gehalt av grafitt gjør området som helhet lite interessant. Ved Hornvatnet er det påvist flere nye ledende strukturer som etter all sannsynlighet består av grafitt. For å kartlegge størrelsen av disse anbefales boringer eventuelt røsking, og oppfølgende geofysiske målinger.

Rønning, Jan Steinar , 1991
CP-målinger ved grafittundersøkelser på Vikeid
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.91.262;13 sider
Abstrakt:
I forbindelse med grafittundersøkelser ved Vikeid er det utført CP-målinger med jording i 6 forskjellige soner. Hensikten med dette var å kartlegge størrelsen og beliggenheten til grafittmineraliseringer avdekt i røskegrøfter. Grafitten ved Vikeid opptrer i flere større eller mindre elektrisk isolerte soner. Den største av disse er relativt flattliggende og kan følges i ca. 1000 m. men både østlige og nordlige begrensning er åpen. To av de påviste sonene er steiltstående med strøklengde ca. 300 og 450 meter. Det indikerer en betydelig utstrekning mot dypet for disse. De tre andre sonene som er på- vist er relativt flattliggende med en lateral utstrekning på 100 til 300 meter For å avgrense den mest interessante sonen samt kartlegge eventuelle andre hittil ukjente mineraliseringer anbefales oppfølgende målinger på bakken og i borhull. På grunnlag av disse målingene må nye boringer vurderes.

Dalsegg, Einar , 1994
CP-, SP- og ledningsevnemålinger ved grafittundersøkelser ved Hornvannet, Sortland, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.94.003;25 sider
Abstrakt:
Fortrolig til 31.12.97 De geofysiske målingene i 1993 har gitt tilleggsinformasjon om sonene IV og V, og fastlagt utstrekningen av en ny sone (sone VIII). I tillegg er det påvist flere soner, hvor en ser ut til å ha utstrekning av betydning. De samlede geofysiske undersøkelsene ved Hornvannet gir grunnlag for følgende vurdering: Sonene IV, V og VIII er tre steiltstående mineraliseringer med strøklengder på henholdsvis 300, 450 og 450 meter. Fallet er steilt mot sørvest. Sonenes ut- strekning mot dypet er mere usikkert, men er trolig i størrelsesorden 30-40 meter for sone IV og ca. 10 ganger så mye for sonene V og Vlll. Det er påvist flere andre mineraliseringer i området, hvor sone IX ser ut til å ha størst økonomisk potensiale. Sonen bør undersøkes ved røsking/eventuelt boring. Det anbefales mere boringer på sonene V og VIII, da disse sonene ser ut til å ha et betydelig større dyptgående enn det som hittil er fastlagt ved de eksis- terende borhull. Ved eventuelt røsking/boring på sone IX, og videre boringer på sonene V og VIII, bør det utføres oppfølgende geofysiske målinger.
Borkjerner: Jennestad

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 512509 m. Nord: 7626516 m.
Lengdegrad: 15.3092720 Breddegrad: 68.7499890
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 20.feb.2001 av Havard Gautneb)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger noen titalls meter fra Jennestad handelssted, dette var hovedforekomsten for drift ved Jennestad grafittverks første periode fra 1890-1914. Det ble drevet under jord. I dag er området inngjerdet og vannfylt. Forekomstens geologi kan derfor ikke studeres i detalj. I 2012-2013 utførte selskapet Norwegian graphite bakkegeofysikk og oppboring på en del nypåviste grafittsoner i dette området

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 510030 m. Nord: 7624902 m.
Lengdegrad: 15.2478370 Breddegrad: 68.7356130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Betydning
Råstoffbetydning: Regional betydning (reg. 26.04.2017)
Historisk: Ja , (Stadfestet 20.feb.2001 av Havard Gautneb)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger rett nord for Kovenvatnet. I dag sees tallrike mindre røsk. Dette var et områdene der det ble utført røsking under driftsperioden ved Jennestad grafittverkverk, og på dette sted ble det i hovedsak utført dagbruddsdrift. Området er i dag svart overgrodd medn tallrike røsk er fremdeles synlig. Gautneb& Tveten (1992) har et detaljkart som viser plasseringen av de forskjellige røsk. Grafitten er stedvis meget grovkrystallinsk og med gode gehalter. I 2012-2013 utførte selskapet Norwegian graphite bakkegeofysikk og oppboring på en del nypåviste grafittsoner i dette området. Kombinert med Golia, Lamarkvannet, Græva og Lille Hornvann, er det påvist reserver på 3.8 Mt med 9% karbon

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gautneb, Håvard; Tveten, Einar , 1992
Grafittundersøkelser og geologisk kartlegging på Langøya, Sortland kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.155;78 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler NGUs grafittundersøkelser og geologiske kartlegging som har vært utført i tilknyttning til grafittforekomstene ved Jennestad. Undersøkelsene har resultert i en betydelig utvidelse av området for potensi- elle grafittforekomster. I Jennestad - Vikeid området har det blitt utført røsking og prøvetaking av grafittskifer på ca. 20 lokaliteter. De geologiske forhold og grafittens kvalitet rapporteres. Det har blitt boret 7 hull, til- sammen ca. 250 m. Det har blitt funnet flere lokaliteter med grov flakig grafitt med gehalter opptil 40 %. Grafittskiferen er assosiert med pyroksen- gneis, amfibolitt og dolomitt. Opptreden av grafittskifer synes sterkt domi- nert av strukturgeologiske forhold.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg10-15 Kanalprøve
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: tipp prøve fra gjenfyllt grøft Koven, koordinater: 510277 7625132, innhold av grafittisk karbon: 12.7%
Antall registrerte spesialanalyser = 1
hg9-15 Kanalprøve
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: tipp prøve fra gjenfyllt grøft Koven, koordinater: 510277 7625132, innhold av grafittisk karbon: 13.3%
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9139 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra et 50m langt opent røsk
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9147 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra østre Kovannet røsk
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 510780 m. Nord: 7628254 m.
Lengdegrad: 15.2667150 Breddegrad: 68.7656510
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 20.feb.2001 av Havard Gautneb)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Denne forekomsten ugjør et belte av mindre grafittmineraliseringer som ligger fra Vikeidet og i nordøstlig retning mot Storelvbukta. I 1988 påviste NGU en rekke helikopter EM-anomalier i dette området. I 1990 ble det utført røsking flere steder i myrene ved Bjørnåsen og Vedåsen. Grafittmineraliseringene er små og gehaltene som regel under 15 % C. Alle røskene ble gravd igjen rett etter prøvetaking, Mineraliseringene i denne forekomsten kan ikke besøkes idag. Helikopter geofysikk innsamlet i 2013 viser en EM anomali som er meget kraftig og det er mulighet for at denne forekomsten er større en tidligere antatt. Rapportene i refereransene gir detaljerte geofysiske målinger og kart Koordinatene til prøvepunkter samlet inn før 1996 kan ha dårlig presisjon. Tonnasje estimater indikerer ressurser på over 20 mill tonn.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
90-19 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 90/1
Antall registrerte spesialanalyser = 1
90-20 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 90/1
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 510370 m. Nord: 7625405 m.
Lengdegrad: 15.2562870 Breddegrad: 68.7401130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Betydning
Råstoffbetydning: Regional betydning (reg. 26.04.2017)
Historisk: Ja , (Stadfestet 20.feb.2001 av Havard Gautneb)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger på sørsiden av Lamarkvatnet ved Jennestad. Dette er en av hovedforekomstene ved Jennestad grafittverks drift fra 1948 til 1962. Det er her drevet inn en stoll på tvers av strøket til flere NØ-SV - gående grafittdrag, og disse skjæres under jord flere steder. I små partier er grafitten av meget god kvalitet, men tonnasjene er antatt å være små. Kombinert med Golia, Hornvann, Koven Græva og Lille Hornvann, er det påvist reserver på 3.8 Mt med 9% karbon En rekke rapporter finnes om driften som har vært utført her.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Inngang til stoll ved Lamarka gruve"
Foto nr. 2 viser "Inngang til stoll ved Lamarka gruve"
Foto nr. 3 viser "Inngang til stoll ved Lamarka gruve"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gautneb, Håvard , 1994
Grafittundersøkelser Hornvannet 1993, Sortland kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.93.134;12 sider
Abstrakt:
Grafittundersøkelsene ved Hornvannet i 1993 omfattet røsking og prøvetaking av en ny malmkropp og boring på de to tidligere påviste mineraliseringene. Totalt ble det boret 550 m fordelt på 7 hull. Det er nå påvist 3 større, isolerte grafittmineraliseringer i området samt en rekke mindre. Den røskede malmkroppen har et gjennomsnittlig karboninnhold på 17.83% med god flakig grafitt. Mektigheten av malmens utgående varierer fra 1 til 4 m. Borhullene 1-3,3-4 og 5-6 og 7 ble boret i vifter. I borhull 1 ble malmen truffet etter 28 m boring og har en malmskjæring på 7 m, som tilsvarer en reell tykkelse på 5.8 m med grafittmalm. Gjennomsnittlig malmgehalt er 11.25%. I hull 2 er malmskjæringen 0.6 m med gjennomsnittlig gehalt på 14.85%. I borhull 3 er malmskjæringen 5.4 m, karbongehalten er 12.25%. I borhull 4 ble det påtruffet en fattig grafittskifer etter 65 m boring, med en gjennomsnittlig gehalt på ca. 4% C. I borhull 5-6 og 7 var det svært dårlig fjell og stedvis en del kjernetap. Disse hullene skjærer gjennom endel tynnere grafittsoner. Basert på de tilgjengelige data kan det gjøres et meget grovt tonnasjeestimat på total 350000 tonn grafittmalm med et gjennomsnittlig karboninnhold på ca. 20% for de to vestligste malmkroppene.

Gautneb, Håvard; Tveten, Einar , 1992
Grafittundersøkelser og geologisk kartlegging på Langøya, Sortland kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.155;78 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler NGUs grafittundersøkelser og geologiske kartlegging som har vært utført i tilknyttning til grafittforekomstene ved Jennestad. Undersøkelsene har resultert i en betydelig utvidelse av området for potensi- elle grafittforekomster. I Jennestad - Vikeid området har det blitt utført røsking og prøvetaking av grafittskifer på ca. 20 lokaliteter. De geologiske forhold og grafittens kvalitet rapporteres. Det har blitt boret 7 hull, til- sammen ca. 250 m. Det har blitt funnet flere lokaliteter med grov flakig grafitt med gehalter opptil 40 %. Grafittskiferen er assosiert med pyroksen- gneis, amfibolitt og dolomitt. Opptreden av grafittskifer synes sterkt domi- nert av strukturgeologiske forhold.

Gautneb, Håvard , 1993
Grafittundersøkelser i Hornvannområdet, Sortland kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.293;14 sider
Abstrakt:
I 1992 ble det utført røsk og geologisk kartlegging av flere steiltstående grafittmalm kropper NV for Hornvann i Sortland kommune. Grafittmalmens utgående varierer fra 3-7m mektighet.Karboninnholdet i malmen varierer fra ca. 8% til 41%, med et gjennomsnitt på 28.2% Grafittmalmen er grovflakig og av god kvalitet. Malmen opptrer i to kropper, begge linjalformete. Den nordre av disse faller 60-70o mot SV og med bratt stupning mot S. Den søndre er steiltstående med liten stupning. Det anbefales å bore 6 hull for å kontrol- lere malmens mektighet og kvalitet på flere steder langs strøket og på flere dyp.

Bjørlykke, Harald , 1952
Over Jennestad grafitgruber i anledning A/S Jennestad Grafittverks tilbud av 25.april 1952
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7444;3 sider
Abstrakt:
Et notat som summerer opp arbeidet i felt og i rapportform. Ideer om videre undersøkelser presenteres også.

Vokes, F.M. , 1954
Befaring på Jennestad Grafittverk A/S, 29-30.8.54
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5340;5 + kart sider

Vokes, Frank M.; Padget, Peter , 1955
Rapport vedrørende Jennestad Grafittverk
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7702;9 sider

Logn, Ø. , 1948
Geofysisk undersøkelse Jennestad Grafittfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.60;3 sider
Abstrakt:
Undersøkelsens oppgave var i første rekke å fastlegge utstrekningen av de kjente grafittforekomstene og påvise eventuelle ukjente forekomster. Under- søkelsesområdet var på forhånd avgrenset til et felt av utstrekning ca. 3 km i strøkretning og en bredde av ca. 500 meter. Undersøkelsen ble foretatt ved el.magn.kond. målinger (Turam). Målingene viser at det forekommer en rekke tildels meget sterkt ledende soner som stort sett ligger i et belte fra Jennestad i øst over Vedhøggan og Golia til Koven i vest. Indikasjonenes styrke kan tyde på at sonene har betraktelig mektig- het. Dette spørsmål må dog avgjøres ved diamantboringer. Man vil anbefale at det foretas slike boringer.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
9162 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra malmens utgående i den innerste del av gruva
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9164 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer malmskjæring 50 meter fra stoll slutt
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9166 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring 75 m fra stoll slutt
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 510901 m. Nord: 7625367 m.
Lengdegrad: 15.2693900 Breddegrad: 68.7397470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Betydning
Råstoffbetydning: Regional betydning (reg. 26.04.2017)
Historisk: Ja , (Stadfestet 20.feb.2001 av Havard Gautneb)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 300 tusen tonn
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Den samme informasjonen gjelder for denne forekomsten som forekomst NO0402. Golia gruve er en av hovedgruvene ved Jennestad grafittfelt. Det har vært drevet langs strøket av en 3 meter grafittskifer som inneholder 12 % karbon. I 2012-2013 utførte selskapet Norwegian graphite bakkegeofysikk og oppboring på en del nypåviste grafittsoner i dette området

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Stoll inngang Golia gruve"
Foto nr. 2 viser "Malmens utgående ved Øvre Golia røsk"
Foto nr. 3 viser "Stoll inngang Golia gruve"
Foto nr. 4 viser "Stoll inngang Golia gruve"
Foto nr. 5 viser "Malmens utgående ved Øvre Golia røsk"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gautneb, Håvard; Tveten, Einar , 1992
Grafittundersøkelser og geologisk kartlegging på Langøya, Sortland kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.155;78 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler NGUs grafittundersøkelser og geologiske kartlegging som har vært utført i tilknyttning til grafittforekomstene ved Jennestad. Undersøkelsene har resultert i en betydelig utvidelse av området for potensi- elle grafittforekomster. I Jennestad - Vikeid området har det blitt utført røsking og prøvetaking av grafittskifer på ca. 20 lokaliteter. De geologiske forhold og grafittens kvalitet rapporteres. Det har blitt boret 7 hull, til- sammen ca. 250 m. Det har blitt funnet flere lokaliteter med grov flakig grafitt med gehalter opptil 40 %. Grafittskiferen er assosiert med pyroksen- gneis, amfibolitt og dolomitt. Opptreden av grafittskifer synes sterkt domi- nert av strukturgeologiske forhold.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
9132 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer, malmens utgående rett over gruve inngang
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9136A Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer malmensutgående u øvre Golia røsk
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9138 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer malmensutgående u øvre Golia røsk
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 509843 m. Nord: 7626989 m.
Lengdegrad: 15.2433990 Breddegrad: 68.7543400
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
The Jennestad province comprice all the old the and abandoned mines and showings in the jennestad area. The extend is described by Gautneb & Tveten. (2000). New and detailed airborne geophysics cover this area.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gautneb, Håvard ; Tveten, Einar , 2000
The geology, exploration and characterisation of graphite deposits in the Jennestad area, Vesterålen, northern Norway
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU Bulletin; No.436;67-74 sider
Abstrakt:
This paper reviews graphite exploration in the Jennestad area, Nordland. As a result of helicopter aeromagnetic surveying and subsequent ground geophysics mapping and trenching, some 30, variously sized bodies of graphite schist identified.The graphite-bearing schist occurs associated with dolomite marbles amphibolites and pyroxene gneisses, all of which are intruded by charnockites and granites. The graphite is coarse, fully ordered, crystalline and flaky. Graded up to 40% carbon were found. Gangue minerals in the ore are quartz, plagioclase, K-feldspar, biotite and orthopyroxene. Some of the largest ore bodies contain about 250,000 tonnes each with an average grade of 20% carbon. Bench-scale benefication tests shown that the ore can be upgraded to a maximum grade of 97% C, with a recovery of 89%. It is believed that the graphite schists were originally sediments rich in organic matter which was converted to graphite during granulite-facies metamorphism.

Rodionov, Alexei; Ofstad, Frode; Stampolidis, Alexandros; Tassis, Georgios , 2013
Helicopter-borne magnetic, electromagnetic and radiometric geophysical survey at Langøya in Vesterålen, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2013.044;26 sider
Abstrakt:
NGU conducted an ariborne geophysical survey in Langøya area in July - August 2013 as part of the MINN-project. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of recorded datasets. The geophysical survey results reported herein are 5650 line km, covering an area of 1050 km2


Faktaarket ble generert 27.11.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse