English version
MALMDATABASEN
 1841 - 035 Sulitjelma provins
(Objekt Id: 36417)
(Sist oppdatert: 07.11.2017)
Tilhører provinsen: Sulitjelma provins
Borkjerner: Rupsi

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 543829 m. Nord: 7449800 m.
Lengdegrad: 16.0119950 Breddegrad: 67.1620330
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Regional betydning (reg. 01.06.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver: 4200 tusen tonn
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 1.1 % 15.05.1993
Kis 10 % 15.05.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1970 - 1975 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "
1970 - 1986 Geologi Selskap/Institusjon: " "
1975 - 1980 Geofysikk Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Stokkverksmalm Form: Lag
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 290 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmagruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Klorittbreksje Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Biotittbreksje Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Biotitt-gl.skifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :40 / 20 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Rupsiforekomsten er tolket å korrelere med Hankabakken/Palmbergnivået, og er den nordvestligste forekomsten i Sulitjelma. Mineraliseringen er en stratabundet impregnasjonstype i breksjert kloritt/biotittskifer. En malmskjæring viser høye gehalter over 7 m mektighet (2.3 % Cu og 1.5 % Zn), men forekomsten er ikke malmberegnet. To foldefaser har dannet en liggende elongert antiform med malmanrikning i ombøyningssonen. Borkjerner fra 14 borhull fra Rupsiforekomsten ligger på kjernelager i Sulitjelma, delvis lagret som 10 cm kjerne fra hver bormeter. Stien, R. 1993. Ved befaring i 1994 ble to borplasser funnet i det angitte området. På begge steder ligger det igjen store mengder borkjerner, men det finnes ikke prøver med rik mineralisering, bare rusten kvarts-serisitt-glimmerskifer. Prøve ble tatt av det mest rustne materiale. Furuhaug, L. 1994. Utfra rapport av Bugge et al. 1978 er det estimert en ressurs på 4.2 Mt med 1.1 % Cu på tre nivåer i Rupsi.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Hansen, Tor Søyland , 1982
En geologisk undersøkelse av Nordgruvefeltet i Sulitjelma
;NTH Bergavd.;AVHANDLING;354 bl. sider
Abstrakt:
Dr.ing. avh. ved Norges tekniske høgskole, Trondheim, mars 1982

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Bugge, J. : Vurdering av malmmengdene i Sulitjelma Grubefelt. Malmreserver. - 1978 - BV2007

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0072.01 Borkjerne
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Rusten kv.-serisittsk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 511533 m. Nord: 7476796 m.
Lengdegrad: 15.2690240 Breddegrad: 67.4071710
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Wolfram
Element(er): W
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
W 150 ppm 12.12.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1984 - 1984 Geologi Selskap/Institusjon:USB, NGU

Mineralisering
Genese: Fortrengningsmalm Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 200 / 50 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Turmalin Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Scheelitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart karbonat-biotittskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :200 / 50 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringsindikasjoner ble funnet i 1983 under et bekkesedimentprogram i USB-regi. I 1984 ble oppfølgingsarbeidet (detaljgeologi og -geokjemi) konsentrert omkring skjærsonen ved Sørskardvatnet. Scheelittmineraliseringene opptrer i en ca. 25km lang og 150-300m bred "skjærsone", hvor 3 mineraliseringstyper forekommer: 1) Fint disseminert sceelitt i biotitt-karbonatskifer. 2) Grovkornet scheelitt i epigenetiske turmalin-boudiner. 3) Svakt mineralisert hydrothermale kvartsganger. "Skjærsonen" finnes mellom prekambriske sedimenter og eokambriske til nedre paleozoiske dekkeenheter. Den er begrenset av skyvesoner. Bergartene består av 0.5-25m mektige enheter med biotittskifre, biotitt-magnetkisskifre, biotitt-karbonatskifre, kvarts-zoisitt- og turmalinpegmatitter, samt enkelte store og mange små metagabbrolegemer (amfibolitter). Scheelitt i biotitt-karbonatskifer er den mest utbredte mineraliseringstypen i området. Den er stratabundet - finfordelt scheelitt (0.1-2mm) finnes i stratiforme, mm-tynne lag i skiferen. Gehalten er meget lav, med høyeste analyseverdier omkring 160ppm W, men sannsynlig tonnasje er stor: den mineraliserte skiferens mektighet er 12-15m over 25km lengde. Epigenetiske turmalin-boudiner er den mineraliseringstype som fører de høyeste W-gehalter, opptil 0.1%. De finnes som diskordante boudiner på opptil 30x70cm , med cm-store hulromsfyllinger av scheelitt. Hydrothermale kvartsganger finnes innenfor "skjærsonen" i form av cm-dm mektige ganger med meget svak mineralisering av scheelitt og små mengder magnetkis og litt kobberkis. Disse kvartsgangene er lokalt gull-anomale, høyeste analyseverdi er 165ppb Au.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Petersen, L. R.; Stendal, Henrik , 1985
Feltundersøkelser av wolframmineraliseringer ved Sørskardvatnet, Valnesfjord, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.85.048;26 sider
Abstrakt:
Ved Sørskardvatnet er det påvist svake wolfram-mineraliseringer (scheelitt) i en kvarts/karbonat-skifer, i kvartspegmatitter og i turmalinpegmatitter. Disse bergarter opptrer innenfor en 100 - 200 m mektig og flere mil lang, sterkt deformert sone mellom 2 kaledonske skyvedekke-enheter. En wolframholdig bergartsprøve fra biotitt/karbonat-skiferen inneholder et forhøyet gullinnhold (22 ppb), mens en pegmatittprøve inneholder 165 ppb.

Petersen, Lars R.; Stendal, Henrik , 1987
Wolfram i Salten-regionen. Statusrapport.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.87.177;30 sider
Abstrakt:
Med økonomisk støtte fra NGUs USB-prosjekt har en gruppe fra København Universitet under ledelse av lektor Henrik Stendal, utført metallogenetiske undersøkelser av W-mineraliseringer i Salten-regionen. I øyeblikket pågår 3 hovedfagsarbeider (Kbh. Univ.) og et doktorgradsarbeide (NTH). Salten-regionen er en W-provins med en rekke lavgehaltige scheelittmineral- iseringer av sannsynlig exhalativ type i karbonatholdige glimmerskifre, samt på kvartsganger/pegmatitter og i skarnbergarter i de samme områder. Selv om skarn-mineraliseringene kan være relativt rike er det ikke påvist gode indikasjoner på større, økonomisk lovende forekomster. I forbindelse med W-undersøkelsene er det ved tungmineralvasking i elver og bekker påvist anomale delområder på elementer som Au, Ba, Hf og U-Th.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:


Petersen, L.R. 1986: Geokemisk prospektering efter wolfram (scheelitt) i Valnesfjord-området, Norge. Hovedfagsoppgave. Københavns universitet.

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 540480 m. Nord: 7448499 m.
Lengdegrad: 15.9342090 Breddegrad: 67.1508430
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 0.5 % 20.05.1993
Kis 5 % 20.05.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Prøvedrift Selskap/Institusjon: " "
1890 - 1985 Geologi Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber
1938 - 1981 Geofysikk Selskap/Institusjon: " "
1942 - 1942 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 120 / 25 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmagruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ved Villumselv er antatt å være fortsettelsen av Jenny-sonen vestover fra Furuhaugen. Området ble oppboret med ca. 5 hull i 1942 på bakgrunn av geofysiske målinger. Svak impregnasjon av svovelkis og kobberkis ble påvist, men analysedata er ikke funnet. Pkt. 9 er antatt å ha samme analyser som i nærliggende. Området antas ikke å være interessant for ytterligere undersøkelser. Stien, R. 1993. Forkomsten ble funnet på et noe annet sted enn oppgitt fra R. Stien ved prøvetaking i 1994. Forekomsten er en liten vannfylt synk i en myrkant med tipp < 10 m3. Staw, J. 1994.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Singsaas, Per; Sakshaug, G. F. , 1968
Elektromagnetisk undersøkelse Avilonstollen, Sulitjelma.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.805;5 sider

Sakshaug, G.F. , 1969
Elektromagnetisk undersøkelse Villumelv - Corisvann - Stålhaugen gr. - Storforsdalen
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.830;21 sider
Abstrakt:
Det var stilt som oppgave å undersøke nordre del av den malmførende horisont i Baldoaivvesynklinalen i strøket Villumelv - Storforsdalen. Undersøkelsene skulle foregå i områdene mellom feltet som i 1941 ble målt ved Furuhaugen gr. - Villumelv (GM Rapport nr. 26) og feltet som i 1967 ble målt syd for Storforsdalen, (NGU Rapport nr. 770). Det undersøkte området er ca. 15 km langt og har et areal på 32 km2. Det ble utført el.magn.kond.målinger (Turam) på vanlig måte. Ved målingene ble det påvist en rekke soner av varierende ledningsevne. Sonene ligger tildels grunt nær utgåendet av den malmførende horisont, tildels ligger de dypt og langt innenfor utgåendet av den malmførende horisont. I rapporten er det fremlagt forslag til plassering av borhull.

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Andersen, M.C. 1985: Vurdering av rest-tonnage i Furuhaugen Grubefelt og områdene Kochhammeren og Villumselv. Rapport BV2263.


Raith, N. 1967: Furuhaugen-Avilon stoll. Geologiske og geofysiske undersøkelser 1890-1967. Rapport BV2062.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0337.01 Tipprøve
Prøvetaker: Staw, J./...Lager: Løkken
Kommentar: Py-cpy-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 541779 m. Nord: 7448100 m.
Lengdegrad: 15.9640620 Breddegrad: 67.1470780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 0.5 % 28.05.1993
Kis 5 % 28.05.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1876 - 1985 Geologi Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber
1896 - 1918 Prøvedrift Selskap/Institusjon: " "
1938 - 1981 Geofysikk Selskap/Institusjon: " "
1942 - 1965 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 140 / 25 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmagruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Kochhammerens mineralisering er antatt å være fortsettelsen av Jenny-sonen fra Furuhaugen. En prøvestoll er drevet inn, trolig i samme tidsrom som det var prøvedrift på Furuhaugen. Stien, R. 1993. Ved prøvetaking i 1994 ble forekomsten funnet på et noe annet sted enn Stiens plassering. Ialt tre stoller er drevet inn i hammeren i forskjellige nivå, og flere hundre m3 med tippmateriale ligger under hammeren (NO0338.01). Flere cm store svovelkiskrystaller. En dagskjæring i en kvartsgang på myra ca. 100 m nord for hammeren har druserom med fine bergkrystaller samt svovel- og kopperkismineralisering. Furuhaug, L. 1994.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Singsaas, Per; Sakshaug, G. F. , 1968
Elektromagnetisk undersøkelse Avilonstollen, Sulitjelma.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.805;5 sider

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Andersen, M.C. 1985: Vurdering av rest-tonnage i Furuhaugen Grubefelt og områdene Kochhammeren og Villumselv. Rapport BV2263.


Raith, N. 1967: Furuhaugen-Avilon stoll. Geologiske og geofysiske undersøkelser 1890-1967. Rapport BV2062.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0338.01 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovk. py-xx + sl + cpy i q-ser.sk..
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 543829 m. Nord: 7444199 m.
Lengdegrad: 16.0098950 Breddegrad: 67.1118070
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis Co
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon: 1 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 1.54 % 10.08.1994
Kis 14.4 % 10.08.1994

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1900 - 1909 Geologi Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber A/S
1908 - 1909 Prøvedrift Selskap/Institusjon: " "
1938 - 1981 Geofysikk Selskap/Institusjon: " "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 180 / 25 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmagruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen i Helsingborg består av en kopperkisførende kvartsgang. Kun en kort periode med prøvedrift. Ingen dokumentasjon funnet. Stien, R. 1993. Gruven er øverst drevet i en ca. 100 m lang dagskjæring med slakt, vestlig fall (NO0373.02). Ca. 50 m lenger ned (øst for dagskjæringen) er det en stollinngang med en god del materiale utenfor (NO0373.01). Furuhaug, L. 1994.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Søyland Hansen, Tore , 1980
Some guide-lines to ore in the Sulitjelma ore field
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.360;s.235-236 sider
Abstrakt:
The Sulitjelma Field occupies an area of 2500 km² of the Norwegian Caldonides near the border to Sweden north of the Arctic Circle. In the central part, an area of 500 km² is mineralized with sulphide, stratabound within a metavolcanic unit; the Sulitjelma Amphibolite. Within an area of 100 km² - the Sulitjelma ore field - there occur several ore deposits under variable stages of operation - mined out, being mined at present, planned mining, areas showing potential for deep ore prospecting and exploration. Around 20 ores are known in the range 0.2-5.0 M.t, while the total tonnage so far recorded is 30 M.t. with an average of 1.85 % Cu and 0.9 % Zn (normally 0.5 % Zn). Both massive and disseminated ores occur and ore minerals include pyrite with some pyrrhotite, chalcopyrite and sphalerite. Despite its importance, the area has attracted little geological research since the work of Vogt (1927). Several modern studies are, however, of importance to the understanding of the ore. These include Wilson (1968), who investigated the supposed nappe structure within the area, Rai's (1972) work on ore geochemistry, Grenne's (1975) petrological studies and the work of Boyle et al. (1979) east of the mine area which lead to the important discovery of an inversion zone and hence a large isoclinal fold within the Sulitjelma Amphibolite.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0373.01 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv py-cpy-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:
Borkjerner: Anna

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 543129 m. Nord: 7441050 m.
Lengdegrad: 15.9926110 Breddegrad: 67.0836560
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis Co
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 290 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 3.86 % 17.08.1994
Kis 20.4 % 17.08.1994

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1905 - 1982 Geologi Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber A/S
1907 - 1980 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "
1908 - 1923 Regulær drift Selskap/Institusjon: " "
1940 - 1981 Geofysikk Selskap/Institusjon: " "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 200 / 25 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmagruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mellom Anna og Jakobsbakken kan man ennå se restene etter skinnegangen der malm ble transportert med hester. Borkjerner fra hull "Anna nr.220"; 607 m langt, ligger på kjernelager i Sulitjelma. Stien, R. 1993. Anna består av to større gruver og 4-5 mindre skjerp i samme draget. NO0413.01 er fra det nordligste skjerpet. Mellom dette og hovedgruva er det 4 mindre skjerp. NO0413.02 og 03 er forskjellige malmtyper fra hver av de to hoved-tippene. Furuhaug, L. 1994.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Boyle, A.P.; Hansen, T.S.; Mason, R.; , 1985
A new tectonic perspective of the Sulitjelma Region. I The Caledonide Orogen - Scandinavia and Related Areas, Red: D.G. Gee & B.A. Sturt
;John Wiley & Sons Ltd;ARTIKKEL;531-542 sider

Cook, N. , 1996
Mineralogy of the sulphide deposits at Sulitjelma, northern Norway
;ARTIKKEL;Ore geology reviews; No.11;303-338 sider

Grenne, Tor , 1975
En petrologisk-mineralogisk undersøkelse av Sulitjelmafeltets sulfidførende metavulkanske serier.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Hansen, Tor Søyland , 1982
En geologisk undersøkelse av Nordgruvefeltet i Sulitjelma
;NTH Bergavd.;AVHANDLING;354 bl. sider
Abstrakt:
Dr.ing. avh. ved Norges tekniske høgskole, Trondheim, mars 1982

Sakshaug, G.F. , 1966
Geofysisk undersøkelse Anna Grube - Diamanten skjerp, Sulitjelma
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.640;19 sider

Søyland-Hansen, T. , 1976
Sulitjelma grube. Oversiktskart 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2082

Sakshaug, G.F. , 1967
Geofysisk undersøkelse Anna grube - Saakivann, Diamanten Skjerp - Balvann, Sulitjelma.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.705;13 sider

Sakshaug, G.F. , 1966
Geofysisk undersøkelse Anna Grube - Diamanten skjerp, Sulitjelma
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.640;19 sider

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Warole, J.R. 1978: A report on geology of an area close to the Anna Grube. Intern rapp. Sulitjelma Bergverk nr. 522.113.001.
Borkjerner: Bursi

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 543533 m. Nord: 7448446 m.
Lengdegrad: 16.0046460 Breddegrad: 67.1499390
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis Co
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 01.06.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 15 tusen tonn
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 1830 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 1.50 % 15.05.1993
Kis 12.1 % 15.05.1993
Zn 0.31 % 15.05.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1902 - 1975 Regulær drift Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber
1902 - 1985 Geologi Selskap/Institusjon: " "
1969 - 1975 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 305 / 10 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmagruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Serisitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Grafitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Klorittskifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart granatgl.skifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :100 / 10 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Bursiforekomsten representerer det laveste mineraliserte nivå i Sulitjelmas gruvefelt. Mineraliseringen er en stratabundet impregnasjonstype i breksjert klorittskifer. To foldefaser har gitt en domstruktur i den flattliggende forekomsten. Borkjerner fra en rekke borhull fra Bursiforekomsten ligger på kjernelager i Sulitjelma. Stien, R. 1993. Ifølge oppslag ved gruva er den drevet fra 1902 til 1975. Resultat: 1.8 mill. t. råmalm med 1,8 % Cu og 0.3 % Zn. NO0504.01 og 02 er tatt fra Bursi-sonen, mens NO0504.03 er fra Sigrid-sonen. Furuhaug, L. 1994.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Singsaas, Per; Brækken, H. , 1942
Elektromagnetiske undersøkelser Furuhaugen Grube - Gjertrudfjell, Bursi Grube - Furulund, Furulundskjerp - Lapphelleren, Fjell grube, Hankabakken grube, Storhaugen skjerp
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.26;23 sider

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Hansen, Tor Søyland , 1982
En geologisk undersøkelse av Nordgruvefeltet i Sulitjelma
;NTH Bergavd.;AVHANDLING;354 bl. sider
Abstrakt:
Dr.ing. avh. ved Norges tekniske høgskole, Trondheim, mars 1982

Christoffersen, T.M. , 1960
Malmgeologisk beskrivelse av området Bursi-Charlotta, Sulitjelma.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Eidsvig, Per , 1973
Måling av oppladet potensial ved Mons Petter og Bursi.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1123;10 sider

Singsaas, Per , 1960
Geofysisk undersøkelse Øst for Bursi Grube/Sulitjelma.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.277;8 sider

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Andersen, M.C. 1985: Revurdering av Bursi-forekomsten. Intern rapp. Sulitjelma Bergverk, 6 sider.

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 544833 m. Nord: 7447696 m.
Lengdegrad: 16.0343530 Breddegrad: 67.1430200
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis Co
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 01.06.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 2500 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 1.75 % 17.08.1994
Kis 20 % 17.08.1994
Zn 0.48 % 17.08.1994

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1886 - 1986 Geologi Selskap/Institusjon: " "
1887 - 1985 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "
1887 - 1986 Regulær drift Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber A/S
1941 - 1984 Geofysikk Selskap/Institusjon: " "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Linse
Hovedtekstur: Kataklastisk Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 220 / 20 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmagruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Klorittbreksje Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Biotittbreksje Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :220 / 20 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mons Petter-forekomsten er delt inn i Mons Petter I og II, og var den første malm som det ble produsert fra i Sulitjelma. Mons Petter II ble påvist i 1971 etter omfattende diamantboring og andre undersøkelser. Rik forekomst, lett produserbar malm med enkel transport og mektigheter opp i 12 m. Malmen er deformert ved en større isoklinalfolding. En rekke borkjerner fra mange borhull ligger på lager i Sulitjelma. Stien, R. 1993. To gamle tipper fra stollinnslag i ca 300 m.o.h. rett ovenfor Sulitjelma Grubers administrasjonsbygg prøvetas. Furuhaug, L. 1994.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Boyle, A.P.; Hansen, T.S.; Mason, R.; , 1985
A new tectonic perspective of the Sulitjelma Region. I The Caledonide Orogen - Scandinavia and Related Areas, Red: D.G. Gee & B.A. Sturt
;John Wiley & Sons Ltd;ARTIKKEL;531-542 sider

Sulitjelma gruber. Oversiktskart over feltet
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1205

Cook, N. , 1996
Mineralogy of the sulphide deposits at Sulitjelma, northern Norway
;ARTIKKEL;Ore geology reviews; No.11;303-338 sider

Eidsvig, Per , 1973
Måling av oppladet potensial ved Mons Petter og Bursi.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1123;10 sider

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Hansen, Tor Søyland , 1982
En geologisk undersøkelse av Nordgruvefeltet i Sulitjelma
;NTH Bergavd.;AVHANDLING;354 bl. sider
Abstrakt:
Dr.ing. avh. ved Norges tekniske høgskole, Trondheim, mars 1982

Christoffersen, T.M. , 1960
Malmgeologisk beskrivelse av området Bursi-Charlotta, Sulitjelma.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 545933 m. Nord: 7447496 m.
Lengdegrad: 16.0596470 Breddegrad: 67.1410600
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 1.0 % 17.08.1994

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1940 - 1970 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "
1968 - 1981 Geologi Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber A/S
1974 - 1981 Geofysikk Selskap/Institusjon: " "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedeks Form: Linse
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 240 / 20 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmagruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Klorittbreksje Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Lapphellerens mineralisering består av disseminert sulfid i klorittbreksje med breksjerte tuffer i heng og tuffer i ligg. Sonen er undersøkt ved røsking og boring "fra gammelt av", men år og detaljer om dette er ukjent. Årstall for kjerneboring er derfor antatt. Stien, R: 1993. Ved prøvetakingen i 1994 var det ikke mulig å finne annet enn en borplass med masse umineraliserte kjerner. Staw, J. 1994.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Singsaas, Per; Brækken, H. , 1942
Elektromagnetiske undersøkelser Furuhaugen Grube - Gjertrudfjell, Bursi Grube - Furulund, Furulundskjerp - Lapphelleren, Fjell grube, Hankabakken grube, Storhaugen skjerp
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.26;23 sider

Hansen, Tor Søyland , 1982
En geologisk undersøkelse av Nordgruvefeltet i Sulitjelma
;NTH Bergavd.;AVHANDLING;354 bl. sider
Abstrakt:
Dr.ing. avh. ved Norges tekniske høgskole, Trondheim, mars 1982

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Christoffersen, T.M. , 1960
Malmgeologisk beskrivelse av området Bursi-Charlotta, Sulitjelma.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 547599 m. Nord: 7449200 m.
Lengdegrad: 16.0987770 Breddegrad: 67.1560780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 0.1 % 28.05.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1900 - 1900 Prøvetaking Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Kataklastisk Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 270 / 45 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Gasakdekkekompleks
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Småsorjusgruppen Formasjon: Lapphellarformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Rustskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen på kobbertoppen består av ei mindre linse av magnetkis som ligger som et lag i rusten glimmerskifer, "Lapphellerenskifer". Det er ikke funnet analyser fra mineraliseringen eller analyser fra kjerneboring, slik at kobbergehalten er vurdert visuelt til ca. 0.1 %. Ingen litteratur er funnet. Stien, R. 1993. Tipp på ca. 10 m3 er delvis skjult av ei snøfonn. Rusten kalkstein. Sannsynligvis ligger også skjerpet under snøen. L. F. -94.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Rusten kvarts-serisittskifer, Kobbetoppen skjerp3"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Hansen, Tor Søyland , 1982
En geologisk undersøkelse av Nordgruvefeltet i Sulitjelma
;NTH Bergavd.;AVHANDLING;354 bl. sider
Abstrakt:
Dr.ing. avh. ved Norges tekniske høgskole, Trondheim, mars 1982

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0507.02 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Rusten kisimpr. q-ser.sk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 548633 m. Nord: 7448546 m.
Lengdegrad: 16.1223560 Breddegrad: 67.1500520
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 01.06.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver: 250 tusen tonn
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 1.5 % 28.05.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1900 - 1900 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber
1900 - 1975 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "
1941 - 1975 Geofysikk Selskap/Institusjon: " "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Kataklastisk Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 340 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmagruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Klorittbreksje Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Fjelds gruve var det første området som var gjenstand for kjerneboring, med hullene 1, 2 og 3. Ukjent år, men trolig rundt århundreskiftet. Siste diamantboringer fra ca. 1975, hull 153 og 154 "Kobbertoppen". Kjernemateriale finnes på kjernelager i Sulitjelma. De angitte reservene i et område øst for selve stollen, men området ble ikke undersøkt mot dypet. Kobbermineralisering som "klysemalm". Stien, R. 1993.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Hansen, Tor Søyland , 1982
En geologisk undersøkelse av Nordgruvefeltet i Sulitjelma
;NTH Bergavd.;AVHANDLING;354 bl. sider
Abstrakt:
Dr.ing. avh. ved Norges tekniske høgskole, Trondheim, mars 1982

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0508.01 Tipprøve
Prøvetaker: Staw, J./...Lager: Løkken
Kommentar: Py-impr. i klorittsk. Q-rik.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 549333 m. Nord: 7447496 m.
Lengdegrad: 16.1380640 Breddegrad: 67.1405210
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis Co
Betydning
Råstoffbetydning: Regional betydning (reg. 01.06.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 2590 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 1.99 % 15.05.1993
Kis 20.2 % 15.05.1993
Zn 0.55 % 15.05.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1893 - 1965 Regulær drift Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber
1901 - 1978 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "
1901 - 1980 Geologi Selskap/Institusjon: " "
1980 - 1982 Geofysikk Selskap/Institusjon: " "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Kataklastisk Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 270 / 40 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmagruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Klorittbreksje Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Kv.glimmeskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :300 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ny-Sulitjelmasonen er en fortsettelse av Hankabakken I-nivået, og representerer trolig samme primære nivå som Gudrun malmsone. Karakteristisk er et område med isoklinalfolder sentralt gjennom forekomsten som har gitt kraftig fortykning av malmen med rik hengemalm, 3 - 4 % Cu. Malmen er lite undersøkt mot dypet, og reservenes størrelse er ukjent. (Stien, R. 1993)

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Cook, N. , 1996
Mineralogy of the sulphide deposits at Sulitjelma, northern Norway
;ARTIKKEL;Ore geology reviews; No.11;303-338 sider

Sulitjelma gruber. Ny Sulitjelma grube, plankart 1:800
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1201 A-L

Sulitjelma gruve. Gruvekart, profiler av Ny-Sulitjelma gruve 1:1 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2447

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Hansen, Tor Søyland , 1982
En geologisk undersøkelse av Nordgruvefeltet i Sulitjelma
;NTH Bergavd.;AVHANDLING;354 bl. sider
Abstrakt:
Dr.ing. avh. ved Norges tekniske høgskole, Trondheim, mars 1982

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0509.01 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L/...Lager: Løkken
Kommentar: Sl-cpy-py-po i kloritt/fyllittsk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 548333 m. Nord: 7447146 m.
Lengdegrad: 16.1148550 Breddegrad: 67.1375440
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Regional betydning (reg. 01.06.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 500 tusen tonn
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 1990 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 1.4 % 14.05.1993
Kis 14.5 % 14.05.1993
Zn 0.4 % 14.05.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1901 - 1985 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "
1901 - 1987 Regulær drift Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber
1980 - 1984 Geofysikk Selskap/Institusjon: " "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Kataklastisk Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 270 / 35 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmagruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Klorittbreksje Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Kv.-glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :290 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Hankabakken består av to separate forekomster, Hankabakken I og II. Hankabakken I har utgående ved angitte UTM-koordinater, mens Hankabakken II er en blind forekomst, lokalisert ca. 500 m mot NV. Mektigheter stort sett 3-5 m, med klar sonering av kobbergehalt, med rikere gehalt mot heng. Produksjonen gjenopptatt i Hankabakken II for en kort periode i 1986-1987. Stien, R. 1993. Ved prøvetakingen i 1994 var gjenfylling og stenging av gruvene her gjennomført; det var derfor vanskelig å finne gode prøver. Umulig å si hvor i Hankabakken-gruvene de to prøvene som ble tatt stammer fra. Furuhaug, L. 1994.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde med Hankabakken midt i bildet."
Foto nr. 2 viser "Gjenstøpt stollåpning"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Cook, N. , 1996
Mineralogy of the sulphide deposits at Sulitjelma, northern Norway
;ARTIKKEL;Ore geology reviews; No.11;303-338 sider

Lassen, T. , 1877
Sulitjelma gruber. Hankabakken, geologisk profil
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1206

Sulitjelma gruber. Hankabakken, gruvekart 1931-44 1:800
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1197 A-I

Søyland-Hansen, T. , 1976
Sulitjelma grube. Oversiktskart 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2082

Hansen, Tor Søyland , 1982
En geologisk undersøkelse av Nordgruvefeltet i Sulitjelma
;NTH Bergavd.;AVHANDLING;354 bl. sider
Abstrakt:
Dr.ing. avh. ved Norges tekniske høgskole, Trondheim, mars 1982

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Eidsvig, Per , 1976
IP- og ledningsevnemålinger (6) i borhull Hankabakken II, Sulitjelma.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1436;8 sider

Singsaas, Per; Brækken, H. , 1942
Elektromagnetiske undersøkelser Furuhaugen Grube - Gjertrudfjell, Bursi Grube - Furulund, Furulundskjerp - Lapphelleren, Fjell grube, Hankabakken grube, Storhaugen skjerp
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.26;23 sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0510.01 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Diss. py-po-cpy-malm i q-ser.sk..
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0510.02 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Diss. py-cpy-malm i q-ser.sk..
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:
Borkjerner: Demo

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 547233 m. Nord: 7446596 m.
Lengdegrad: 16.0892660 Breddegrad: 67.1327860
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis Co
Betydning
Råstoffbetydning: Nasjonal betydning (reg. 01.06.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 4700 tusen tonn
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 5800 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 2.25 % 13.05.1993
Kis 22.0 % 13.05.1993
Zn 0.70 % 13.05.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1886 - 1987 Geologi Selskap/Institusjon: " "
1892 - 1991 Regulær drift Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber
1895 - 1986 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "
1940 - 1986 Geofysikk Selskap/Institusjon: " "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Plate
Hovedtekstur: Kataklastisk Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Biotittisering
Strøk/Fall: 270 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmagruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Klorittbreksje Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Biotittbreksje Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Kv.-glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :304 / 15 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Gikenforekomstene (Giken I og II) er de største av malmene i Sulitjelmas Nordgruvefelt. To malmtyper: a) Båndet massivmalm, som regel mot heng, og b) Impregnasjonsmalm. Store variasjoner i gehalt fra øst mot vest, og malmen er kraftig deformert ved folding i to dominerende faser. En rekke borkjerner fra mange borhull ligger på kjernelager i Sulitjelma. Stien, R. 1993.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Gikenelva nedenfor gruva"
Foto nr. 2 viser "Sulitjelma sentrum med Gikenelva midt i bildet."

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Boyle, A.P.; Hansen, T.S.; Mason, R.; , 1985
A new tectonic perspective of the Sulitjelma Region. I The Caledonide Orogen - Scandinavia and Related Areas, Red: D.G. Gee & B.A. Sturt
;John Wiley & Sons Ltd;ARTIKKEL;531-542 sider

Cook, N. , 1996
Mineralogy of the sulphide deposits at Sulitjelma, northern Norway
;ARTIKKEL;Ore geology reviews; No.11;303-338 sider

Hansen, Tor Søyland , 1982
En geologisk undersøkelse av Nordgruvefeltet i Sulitjelma
;NTH Bergavd.;AVHANDLING;354 bl. sider
Abstrakt:
Dr.ing. avh. ved Norges tekniske høgskole, Trondheim, mars 1982

Carlson, Arne , 1924
Geologisk-bergteknisk beskrivelse av Sulitjelma gruber, navnlig Giken grube.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Grenne, Tor , 1975
En petrologisk-mineralogisk undersøkelse av Sulitjelmafeltets sulfidførende metavulkanske serier.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Mellingen, Thorvald , 1962
Geologisk og petrografisk beskrivelse av Charlotta - Giken feltet i Sulitjelma.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.
Borkjerner: Demo
Borkjerner: Charlotta

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 545933 m. Nord: 7447096 m.
Lengdegrad: 16.0594890 Breddegrad: 67.1374720
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis Co
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 01.06.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 110 tusen tonn
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 3000 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 2.0 % 14.05.1993
Kis 18.5 % 14.05.1993
Zn 0.58 % 14.05.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1886 - 1987 Geologi Selskap/Institusjon: " "
1894 - 1991 Regulær drift Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber
1895 - 1986 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "
1940 - 1986 Geofysikk Selskap/Institusjon: " "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Plate
Hovedtekstur: Kataklastisk Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Biotittisering
Strøk/Fall: 270 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmagruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Klorittbreksje Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Biotittbreksje Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Kv.-glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Charlottasonen består av i hovedsak Charlotta I og II-forekomstene. Sonen har en mer uregelmessig malmføring enn f.eks. Giken-sonen. Råmalmgehaltene er basert på malmberegning fra mars 1986, og forekomsten regnes som helt tømt. Borkjerner fra en rekke hull er på kjernelager i Sulitjelma (1993). Stien, R. 1993. Ved prøvetaking i 1994 ble to prøver av forskjellige malmtyper tatt fra to tipper rett overfor kirka. Dette var den forekomsten i Sulitjelma-feltet hvor vi fant de beste kopperkisstuffene. Furuhaug, L. 1994.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Boyle, A.P.; Hansen, T.S.; Mason, R.; , 1985
A new tectonic perspective of the Sulitjelma Region. I The Caledonide Orogen - Scandinavia and Related Areas, Red: D.G. Gee & B.A. Sturt
;John Wiley & Sons Ltd;ARTIKKEL;531-542 sider

Cook, N. , 1996
Mineralogy of the sulphide deposits at Sulitjelma, northern Norway
;ARTIKKEL;Ore geology reviews; No.11;303-338 sider

Søyland-Hansen, T. , 1976
Sulitjelma grube. Oversiktskart 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2082

Hansen, Tor Søyland , 1982
En geologisk undersøkelse av Nordgruvefeltet i Sulitjelma
;NTH Bergavd.;AVHANDLING;354 bl. sider
Abstrakt:
Dr.ing. avh. ved Norges tekniske høgskole, Trondheim, mars 1982

Mellingen, Thorvald , 1962
Geologisk og petrografisk beskrivelse av Charlotta - Giken feltet i Sulitjelma.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Grenne, Tor , 1975
En petrologisk-mineralogisk undersøkelse av Sulitjelmafeltets sulfidførende metavulkanske serier.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Christoffersen, T.M. , 1960
Malmgeologisk beskrivelse av området Bursi-Charlotta, Sulitjelma.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0512.01 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Rik diss. cpy-sl i kvartsitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:
Borkjerner: Furuhaugen

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 541341 m. Nord: 7448630 m.
Lengdegrad: 15.9541400 Breddegrad: 67.1519010
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 150 tusen tonn
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 370 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 1.65 % 28.05.1993
Kis 17.5 % 28.05.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1876 - 1985 Geologi Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber
1890 - 1980 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "
1896 - 1918 Regulær drift Selskap/Institusjon: " "
1938 - 1981 Geofysikk Selskap/Institusjon: " "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 135 / 25 Retning: 270
Feltstupning: 20
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmagruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foldeakse Strøk/Fall :270 / 25 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen i Furuhaugen gruveområde består av to soner: Jenny- og Ingeborg-sonen. Området er sterkt foldet til en skål-struktur. Idag er området en turistattraksjon pga. store, åpne bergrom, med merket natursti fra Grønli v/rv. 830. Stien, R. 1993. Dette er et svært gruveområde med masse tipper og spor etter gammel bosetting. Informasjonsoppslag forteller at gruvene ble drevet i tidsrommet 1890-1915, på det meste bodde 200 mennesker her og det var egen skole med to store klasser. NO0515.01 er fra Jenny-sonen, 02 er fra Ingeborg-sonen og 03 er fra den store tippen nede ved Langvatnet. Furuhaug, L. 1994.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Furuhaugen gruveområde midt i bildet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Boyle, A.P.; Hansen, T.S.; Mason, R.; , 1985
A new tectonic perspective of the Sulitjelma Region. I The Caledonide Orogen - Scandinavia and Related Areas, Red: D.G. Gee & B.A. Sturt
;John Wiley & Sons Ltd;ARTIKKEL;531-542 sider

Cook, N. , 1996
Mineralogy of the sulphide deposits at Sulitjelma, northern Norway
;ARTIKKEL;Ore geology reviews; No.11;303-338 sider

Findlay, Robert H. , 1980
A regional lithostratigraphy for southern and eastern Sulitjelma, north Norway.
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.60 (4);223-234 sider
Abstrakt:
A revised regional lithostratigraphy is described for the Sulitjelma region. Tectonic boundaries occur at two levels in the lithostratigraphic column: these tectonic boundaries correlate with the soles of the Gasak and Pieske Nappes.

Søyland-Hansen, T. , 1976
Sulitjelma grube. Oversiktskart 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2082

Singsaas, Per; Sakshaug, G. F. , 1968
Elektromagnetisk undersøkelse Avilonstollen, Sulitjelma.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.805;5 sider

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Hofseth, Arne , 1934
Malmgeologsk og malmpetrografisk beskrivelse av Furuhaugen grubefelt ved Sulitjelma.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Singsaas, Per; Brækken, H. , 1942
Elektromagnetiske undersøkelser Furuhaugen Grube - Gjertrudfjell, Bursi Grube - Furulund, Furulundskjerp - Lapphelleren, Fjell grube, Hankabakken grube, Storhaugen skjerp
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.26;23 sider

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 543930 m. Nord: 7445099 m.
Lengdegrad: 16.0125370 Breddegrad: 67.1198640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis Co
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 01.06.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 260 tusen tonn
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon: 1900 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 1.6 % 17.08.1994
Kis 18.6 % 17.08.1994
Zn 0.23 % 17.08.1994

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1900 - 1986 Geologi Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber
1906 - 1986 Regulær drift Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber
1938 - 1981 Geofysikk Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber
1940 - 1986 Kjerneboring Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 165 / 20 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmagruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen i Sagmo gruve inneholder mer magnetkis enn svovelkis, noe som er uvanlig i Sulitjelmafeltets mineraliseringer. Videre er sonen anriket på Cu mot ligg, mens Zn og Pb er anriket mot heng. Det er antatt at Sagmo-sonen ikke er invertert, og at den er korrelerbar til Charlotta malmsone i Nordgruvefeltet. Borkjernemateriale fra flere borhull ligger på lager i Sulitjelma. Stien, R. 1993. Forekomsten ble i tidligste driftsperiode drevet fra utgående, altså fra de koordinater som er angitt i hovedskjermbildet. I siste driftsperiode, fram til 1987, ble forekomsten drevet fra en stoll i nivå med Langvatnet og rett på andre siden av der Rupsielva går i vatnet. Furuhaug, L. 1994.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Boyle, A.P.; Hansen, T.S.; Mason, R.; , 1985
A new tectonic perspective of the Sulitjelma Region. I The Caledonide Orogen - Scandinavia and Related Areas, Red: D.G. Gee & B.A. Sturt
;John Wiley & Sons Ltd;ARTIKKEL;531-542 sider

Cook, N. , 1996
Mineralogy of the sulphide deposits at Sulitjelma, northern Norway
;ARTIKKEL;Ore geology reviews; No.11;303-338 sider

Sulitjelma gruber. Sagmo grube, plankart 1:800
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1202 A-N

Welde, H.; Brækken, H. , 1940
Elektromagnetisk undersøkelse Jakobsbakken og Sagmo Gruber
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.15;20 sider

Singsaas, Per , 1969
El.magn. borhullsmålinger Bh. nr. 92 Gjertrudfjell, Sulitjelma.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.870;7 sider

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0516.01 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Diss. po-cpy-sl-py-malm i klorittsk. Q-boller.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0516.02 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Diss. malm i rusten kloritt-ser.sk. Sl.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 543479 m. Nord: 7442349 m.
Lengdegrad: 16.0011460 Breddegrad: 67.0952650
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Kis Co
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 01.06.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 15.des.2015 av Agnes Raaness)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 30 tusen tonn
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 4470 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 1.55 % 10.08.1994
Kis 31.0 % 10.08.1994
Zn 2.42 % 10.08.1994

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1896 - 1968 Regulær drift Selskap/Institusjon: " "
1900 - 1961 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "
1905 - 1968 Geologi Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber A/S
1938 - 1981 Geofysikk Selskap/Institusjon: " "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 180 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmgruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Sammendrag
Gruva har vært en viktig forekomst, men er i praksis tømt og har derfor blitt klassifisert til å ha liten eller ingen økonomisk betydning i dag (2015).
Fri tekst
Jakobsbakken var den desidert rikeste enkeltforekomst i Sulitjelmafeltet. Gruva er kjent for sine tallrike malmmineraler, minst 23 er påvist, gjennom Ramdohrs doktoravhandling 1938. Gråbergtippen på Jakobsbakken er fredet. Stien, R. 1993. Ved prøvetaking i 1994 ble det funnet to forekomster mellom Helsingborg og Jakobsbakken. Den største av disse heter ifølge Olav Valla Baches stoll. Tippen (> 1000 m3) fra denne stollen deler et vann i to (NO0517.02). Den andre stollen er mye mindre, og herfra er det antagelig ikke fraktet vekk malm idet en dunge med massiv, utskeidet malm ble funnet ved siden av tippen (NO0517.01). Pr. NO0517.03 er tatt fra tippen på selve Jakobsbakken. Furuhaug, L. 1994.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Jakobsbakken med bygninger og gruvetipp."

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Boyle, A.P.; Hansen, T.S.; Mason, R.; , 1985
A new tectonic perspective of the Sulitjelma Region. I The Caledonide Orogen - Scandinavia and Related Areas, Red: D.G. Gee & B.A. Sturt
;John Wiley & Sons Ltd;ARTIKKEL;531-542 sider

Cook, N. , 1996
Mineralogy of the sulphide deposits at Sulitjelma, northern Norway
;ARTIKKEL;Ore geology reviews; No.11;303-338 sider

Sulitjelma gruber. Oversiktskart over feltet
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1205

Singsaas, Per , 1963
Elektromagnetiske borhullsmålinger Jakobsbakken synk/Sulitjelma.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.386 A;4 sider

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Singsaas, Per , 1963
Geofysisk undersøkelse Jakobsbakken/Sulitjelma.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.386;9 sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0517.03 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovk. py-sl i q-ser.sk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 549500 m. Nord: 7439499 m.
Lengdegrad: 16.1385270 Breddegrad: 67.0687750
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu Ag Au
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 07.12.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Au 0.5 ppm 15.05.1993
Cu 0.15 % 15.05.1993
Pb 0.15 % 15.05.1993
Zn 0.15 % 15.05.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1899 - 1900 Røsking Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber
1984 - 1985 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "
1984 - 1987 Geologi Selskap/Institusjon:Sulitjelma Bergverk

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: 230 / 40 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sjønstågruppen Formasjon: Muorkiformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Serisitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Grafitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Molybdenglans Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kvarts-serisittsk. Intrusiv
Opprinnelig bergart :Kvartsdioritt
Metamorf fase :Grønnskifer
Vertsbergart Grafittskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Kalkstein Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Sur vulkanitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :250 / 10 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Sidebergart Skifrighet Strøk/Fall :230 / 40 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
De vesentligste mineraliseringene opptrer i selve Kong Oscar skjerp og består av flere massive kislinser med svovelkis og tildels meget høyt innhold av Au (5.3 ppm), Ag (244 ppm), Zn (8.15 %), Pb (3.96 %) og Cu (1.55%). Mineraliseringen er antatt strukturelt anriket pga. tildels intens folding. Borkjerner fra 5 borhull (nr 224-229) ligger på kjernelager i Sulitjelma. Tidsrom for røsking er usikkert. Stien, R. 1993.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0519.02 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Ga-sl-dominert malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0519.03 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv, fink. py-cpy-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 548288 m. Nord: 7443404 m.
Lengdegrad: 16.1122640 Breddegrad: 67.1039900
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype:
Element(er):


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse